VOOH-Nieuwerkerk aan den IJssel

Voor en door bewoners

NIEUWSBRIEF VOOH, December 2022
Beste bewoners van de Bomenwijk,
Het VOOH is er voor alle huurders van de Bomenwijk en het VOOH-bestuur is ook door alle leden gekozen gekozen en aangesteld om hen te vertegenwoordigen bij gemeente, politie, verhuurders, huurdersraad, etc.
Dit blijven wij dus ook doen, wij blijven alle bewoners vertegenwoordigen en wij blijven opkomen voor de belangen van iedereen in de Bomenwijk.
Nieuws over de verkoop:
Wij hebben reeds een goed gesprek gehad met vertegenwoordigers van Woonbron en hebben reeds contact gelegd met Sociaal Beheer van Vestia, die tot 1 januari 2023 de verhuurder blijft voor de Populier, de Beuk, de Els en de Linde. Wij zullen de splitsing van Vestia naar Hefwonen, Hofwonen en Stedelink op de voet volgen.
Het door ons geïnventariseerde achterstallig onderhoud (in samenwerking met het Algemeen Bestuur) is aan zowel Vestia als Woonbron doorgegeven en beide partijen hebben aangegeven dat er geld is gereserveerd voor de uitvoer van dit onderhoud, alleen zal niet alles in 2023 kunnen worden uitgevoerd.
Ook is het VOOH van mening dat er, juist nu met de extreem hoge energiekosten, grote aandacht zal moeten worden besteed aan isolatie en verduurzaming van onze flats.
Wat betreft de stookkosten van de huurders in de Wilg, de Meidoorn, de Esdoorn en de Iep geldt dat zij eind dit jaar een eindafrekening krijgen van Vestia voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 oktober 2022, de datum waarop zij zijn overgegaan naar Woonbron als verhuurder.
Omdat het grootste gedeelte van deze periode in de zomer ligt, waar er niet gestookt wordt, zullen zij hoogstwaarschijnlijk geld terug krijgen. Voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2022 krijgen zij de afrekening van Woonbron, bij deze afrekening zullen ze bij moeten betalen omdat in deze periode wordt gestookt en dus meer verbruikt wordt dan waarop het maandelijkse voorschot is berekend. Houdt u hier alsjeblieft rekening mee als de eindafrekening van Vestia komt, zet het geld even apart dus.
De huurders van de overige flats krijgen de jaarafrekening van Vestia over de gehele periode van 1 januari t/m 31 december 2022.
Zodra er, vanuit de overheid, meer duidelijk is over de blokverwarming, zullen we hier ook weer melding van maken bij u.
Door Corona is het VOOH misschien niet altijd zichtbaar geweest en dat spijt ons ten zeerste, wij zijn, net als iedereen, ook overdonderd door de Coronamaatregelen die ons door de regering zijn opgelegd. Ook de beperkte financiële middelen van Vestia sinds 2012, zijn helaas van invloed geweest op onze zichtbaarheid. Maar ondanks beide zaken hebben wij ons steeds hard gemaakt voor uw belangen.
Nu dit, hopelijk voor altijd, achter ons ligt gaan we er weer met veel enthousiasme tegenaan, voor iedereen, want VOOH staat voor Vereniging Overkoepelend Orgaan Hoogbouwflats. Overkoepelend, dus voor alle flats!
Ander nieuws:
Wij hebben reeds contact gehad met notariskantoor Fokkema Linssen, met name notaris Erik Linssen. Dit omdat de statuten van de VOOH moeten worden gewijzigd omdat de naam Vestia is vermeld als eigenaar van de flats.
Voor dit moment is het niet dringend omdat er ook in de statuten vermeld staat dat het VOOH alle bewoners van alle flats aan de Spoorlaan vertegenwoordigt, dus daarover is juridisch geen misverstand mogelijk.
Hij gaf aan dat onze statuten ook aangepast moesten worden aan nieuwe (modernere) wettelijke regels die op statuten van toepassing zijn, dus dit pakken we ook gelijk mee.
Begin januari hebben we hierover een gesprek met hem en zal er een concept opgesteld worden. Dit concept zullen wij als bestuur op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering ter goedkeuring voorleggen aan onze leden. Hierbij moet wel minimaal 2/3 van onze (stemgerechtigde) leden aanwezig zijn, dus het is belangrijk dat al onze leden daadwerkelijk komen op de Algemene Leden Vergadering.
Rest ons nog om iedereen warme Kerstdagen toe te wensen en een veilige jaarwisseling!
Het dagelijks bestuur van de VOOH


=================================  =================

NIEUWSBRIEF VOOH, SEPTEMBER 2022
Beste bewoners van de Bomenwijk,
De zeer zonnige zomervakantie van 2022 is voor de meeste mensen voorbij. Hopelijk hebt u allen genoten van de vrije tijd en zit u vol energie om het ‘gewone leven’ weer op te pakken.
Verkoop Bomenwijk op 30 september 2022
 

 Zoals u weet, krijgen we binnenkort met een belangrijke gebeurtenis te maken, nl. de verkoop van de 8 flats in onze wijk aan                                      2 verschillende verhuurders. Op 30 september a.s. neemt Woonbron De Wilg, De Meidoorn, De Esdoorn en De Iep over van Vestia en Stedelink zal de nieuwe verhuurder zijn van De Populier, De Beuk,  De Els en De Linde.                                               Voor het bestuur van de VOOH zal het een belangrijke en uitdagende taak worden om voortaan met 2 woningcorporaties in gesprek te zijn. Begin volgende maand (okt. 2022) start het bestuur hier meteen mee. Belangrijke bespreekpunten zullen o.a. zijn, het wegwerken van het achterstallig onderhoud dat de afgelopen jaren is ontstaan, verduurzaming en een redelijk gelijk opgaande aanpak van deze en andere zaken door Woonbron en Stedelink.                  Wij hopen, in uw aller belang, op een goede samenwerking met onze nieuwe verhuurders. Aan ons zal het zeker niet gaan liggen.
Uitstel algemene ledenvergadering

 Half oktober stond de tweede algemene ledenvergadering van 2022 gepland.                                         Deze gaat echter niet door. De reden is, dat slechts twee weken daarvoor de splitsing van de Bomenwijk zal plaatsvinden. Die tijd is simpelweg te kort voor een gedegen kennismaking om alle, in onze ogen, noodzakelijke bespreekpunten aan de orde te stellen. Ook voor u als huurder is het ondoenlijk om binnen twee weken goed te ervaren hoe uw nieuwe verhuurder met u en uw flat omgaat. De eerstvolgende ledenvergadering zal daarom dus plaatsvinden in het voorjaar van 2023. Tegen die tijd, zult u hiervoor van ons een uitnodiging in de brievenbus krijgen. Door dit uitstel zal ook de aangekondigde herverkiezing van vijf huidige VOOH-bestuursleden in het volgend voorjaar plaatsvinden. Tijdens de laatste ledenvergadering hebben wij leden opgeroepen zich aan te melden voor één vacante functie binnen het dagelijks bestuur van de VOOH. Er zijn helaas geen aanmeldingen bij ons binnengekomen. Natuurlijk kunt u dat alsnog doen. Vooral geïnteresseerde leden uit de Populier, Beuk, Els en Linde worden van harte uitgenodigd zich te melden bij het secretariaat van onze vereniging via  mail: m.slofstra@kpnplanet.nl of via een brief naar de Iep 40 t.n.v. mevr. M. Slofstra.                                                                                  Momenteel zit er niemand in het dagelijks bestuur die in een flat woont die overgenomen wordt door Stedelink. En omdat wij dat wel een goede zaak zouden vinden, vragen wij dat in het bijzonder aan deze leden.
Afscheid voorzitter VOOH en nieuwe interim-voorzitter
 

 Onlangs heeft de voorzitter van de VOOH, Hans Boogaerdt ’t Hooft, het dagelijks bestuur laten weten te gaan stoppen met zijn functie binnen de VOOH. De reden hiervoor is de toegenomen druk op zijn werk, waardoor hij beide posities niet meer kan combineren. Natuurlijk vinden wij dat bijzonder jammer, maar wij hebben ook begrip voor zijn keuze, want zijn betaalde baan gaat uiteraard voor. Wij bedanken Hans voor zijn inzet de afgelopen 4 jaar. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering willen wij dat nog graag officieel doen. Voor de komende periode, hebben wij onze voormalige bestuursvoorzitter, Ellen Vogelzang, bereid gevonden zich voor de VOOH in te zetten als interim voorzitter. Zij zal deze taak uitvoeren tot de ledenvergadering begin volgend jaar. Wij zijn erg blij dat zij dit voor u en ons allemaal wil doen.
Hoge energie- en gasprijzen en uw eindafrekening

 De energie- en gasprijzen zijn enorm gestegen het afgelopen jaar.                              Elke Nederlander die een variabel contract heeft bij zijn eigen energieleverancier, voelt dit al in zijn portemonnee. Binnenkort zullen wij de eindafrekening betreffende de stookkosten en servicekosten ontvangen van Vestia. Dit tijdstip heeft te maken met de verkoop van onze wijk.                             Het VOOH-bestuur is al een jaar bezig om boven tafel te krijgen of Vestia hiervoor variabele of vaste contracten heeft. Helaas heeft Vestia deze informatie niet met ons kunnen of willen delen. Wij vinden dat zeer spijtig. Net zoals u allemaal kijken ook wij dus met spanning uit naar deze eindafrekening. Dit onderwerp zal natuurlijk ook hoog op de lijst met bespreekpunten staan voor het toekomstige overleg met Woonbron en Stedelink. Hopelijk geven zij ons wel de benodigde informatie, die wij dan zo snel mogelijk met u zullen delen. Want het is beter om te weten wat ons allen op dit vlak te wachten staat, dan hierover in onzekerheid te zitten.
Het dagelijks bestuur van de VOOH

 
======================================================

NIEUWSBRIEF Januari 2022

Onderwerp: Brief Vestia over verhoging voorschot energiekosten

Onlangs hebben huurders bij Vestia (Bomenwijk) een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat het maandelijkse voorschot stookkosten zal worden verhoogd. Dit nieuws heeft ook de VOOH overvallen.

Reeds op 25 september 2021 heeft de VOOH vragen gesteld aan de vertegenwoordiger van Vestia (dhr. Martijn Gorter) over de mogelijke financiële consequenties van stijgende energieprijzen voor de huurders.

Door dhr. Gorter is hier op 4-11-2021 namens Vestia het antwoord gegeven: “het lijkt er gelukkig op dat we (Vestia) langlopende contracten hebben”.

Dit is later nogmaals in een vergadering bevestigd en dat daardoor geen hogere energieprijzen te verwachten zouden zijn.

Van de verstuurde brieven is de VOOH niet van tevoren op de hoogte gesteld en heeft de bewoners niet voortijdig kunnen informeren.

Wij betreuren deze gang van zaken zeer en hebben Vestia inmiddels om nadere toelichting gevraagd.

Namens V.O.O.H.

Hans Boogaerdt ‘t Hooft

Voorzitter

============================

Nieuwsbrief najaar 2021

Algemene ledenvergadering 14 oktober 2021 afgelast In de laatste nieuwsbrief kondigden wij, onder voorbehoud, een algemene ledenvergadering aan voor donderdag 14 oktober. Het bestuur van de VOOH heeft alle voors en tegens van het houden van deze bijeenkomst tegen elkaar afgewogen, waarna we helaas toch hebben besloten de vergadering te moeten cancelen. De reden daarvoor is natuurlijk de heersende coronapandemie. Ook al gaat het veel beter met de besmettingscijfers, er zijn momenteel nog te veel onzekerheden zoals: - de 1,5 meter-regel die op 25 sept jl. is afgeschaft, waardoor op korte termijn mogelijk de besmettingscijfers weer gaan stijgen - de Delta variant van het coronavirus die veel besmettelijker is dan het oorspronkelijke Alfa-virus en bovendien leidt die tot meer ziekenhuisopnames - nu in de herfst, is de besmettingskans groter dan in de zomer Om het zekere voor het onzekere te nemen èn omdat wij ieders gezondheid het belangrijkste vinden in alle afwegingen, hebben wij tot de afgelasting van de Algemene ledenvergadering besloten. Wij hopen van harte dat we in het voorjaar van 2022 de vergadering wel door kunnen laten gaan. Wanneer de datum daarvan bekend is, dan hoort u dat van ons. En wanneer er zich in de tussentijd belangrijke zaken voordoen, dan melden wij u dat in een uiteraard via een nieuwsbrief. Wij hopen op uw begrip voor deze beslissing.

Geen inning contributie V.O.O.H. in 2021

Normaal gesproken kwam één van de leden van uw flatcommissie in het voorjaar bij u aan de deur om het jaarlijkse V.O.O.H.-boekje (met daarin de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering) af te geven. En wanneer u lid bent van de vereniging zamelden zij gelijktijdig de jaarcontributie à € 3,50,- in. Vanwege corona, hebben wij toen besloten dat we de geldinzameling zouden uitstellen naar het najaar van 2021. Maar mede omdat er in 2021 geen Algemene ledenvergaderingen zijn geweest, hebben wij besloten dat de leden van de V.O.O.H. dit jaar eenmalig geen contributie hoeven te betalen. Maar uw lidmaatschap blijft natuurlijk gewoon geldig. En wanneer u nog geen lid bent, dan hopen wij van harte dat u wilt overwegen dat in 2022 wel te worden. U ondersteunt ons dan in ons belangrijke werk om voor uw rechten op te komen, o.a. richting Vestia (en straks de nieuwe verhuurder) en de gemeente Zuidplas. NB: het bestuur van de V.O.O.H. is dit jaar natuurlijk gewoon actief geweest, maar dan via wel videomeetings i.p.v. fysieke vergaderingen.

Dagelijks bestuurslid Cor van Hoeven zet stapje terug. 

Enige tijd terug heeft uw V.O.O.H.-bestuurslid Cor van Hoeven ons laten weten een stap terug te willen zetten binnen de V.O.O.H. Hij heeft daarom zijn functie binnen het dagelijks bestuur neergelegd. Wel wil hij zich graag blijven inzetten voor de belangen van de bewoners van De Beuk in de functie van voorzitter van die flatcommissie. Ook zal hij hen gaan vertegenwoordigen als algemeen bestuurslid in de V.O.O.H. Cor, Het dagelijks bestuur heeft begrip én respect voor het besluit van Cor bedankt voor alles! om een stap terug te doen binnen de V.O.O.H. Maar wij zijn ook blij dat Cor zich wil blijven inzetten voor De Beuk en diens bewoners en dat hij ook in dat belang in het algemeen bestuur van de V.O.O.H. wil meedraaien.

Wij zijn hem zeer dankbaar dat hij zich de afgelopen 34 jaar (!!) heeft ingezet voor de V.O.O.H. Hiervoor zullen wij hem later zeker nog op een gepaste manier bedanken.

Bericht van wethouder Jan Hordijk over de verkoop van de flats in De Bomenwijk Zoals u waarschijnlijk al weet is de coalitie van corporaties (Woonpartners Midden-Holland, Mozaiek Wonen en Woonbron) sinds begin dit jaar bezig met een uitgebreid onderzoek naar het totale bezit van Vestia in Zuidplas. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de technische staat, de energielabels, de meerjarenonderhoudsbegroting en zo meer. Op basis daarvan kunnen de corporaties een waarde bepalen en een overnamebod doen. De corporaties hebben daarvoor inzage in de bedrijfsgegevens van Vestia op basis van geheimhouding. De gemeente staat daar buiten. Met de coalitie hebben wij de afspraak dat zij de uitkomsten van het onderzoek met de gemeente zullen delen en gaan wij aanvullend in gesprek. Feit is dat die uitkomst nog steeds op zich laat wachten. Dus ook voor de gemeente geldt dat er inhoudelijk weinig informatie naar buiten komt. Ik dring bij alle partijen al maanden aan op spoed, want in de tussentijd gebeurt er niets en neemt de onzekerheid alleen maar toe. En paradoxaal genoeg wordt de marktwaarde van het Vestia bezit alleen maar hoger. En daarmee ook de daarop gebaseerde overnameprijs. Net als u en de bewoners baart ons dat grote zorgen. Zoals het er nu naar uitziet zal het onderzoek dit najaar worden afgerond.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Jan Hordijk

Bericht van Vestia (Nog niet binnen van Martijn)

Alertheid inzake babbeltrucs en andere verdachte situaties

Een poosje geleden hebben wij u via uw flatcommissie geïnformeerd, dat er een vrouw actief was in onze wijk, die met de smoes om uw huis schoon te maken i.v.m. corona, woningen van een aantal bewoners probeerde binnen te komen. Gelukkig kunnen wij u nu melden, dat zij de laatste tijd niet meer is gesignaleerd. Maar de waarschuwing aan u allen blijft: laat onbekenden die onaangekondigd bij u aanbellen niet binnenkomen! Voor u het weet beroven zij u van belangrijke en/of waardevolle spullen. Mocht zo’n situatie zich toch weer voordoen, waarschuw dan de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Ook wanneer u andere verdachte dingen ziet, meld dit dan bij de politie. Samen houden we onze wijk veilig!

Het bestuur van de V.O.O.H. wenst u allen een goede gezondheid

=============================================================

NB 2021 april.pdf (226.66KB)
NB 2021 april.pdf (226.66KB)

Nieuwsbrief VOOH, april 2021 

Beste bewoners,

Het bestuur van de VOOH hoeft niemand uit te leggen dat we momenteel in een heel bijzondere tijd leven met de heersende coronapandemie. Deze veroorzaakt veel zorgen over eenieders gezondheid en de vele sociale en maatschappelijke beperkingen zijn zwaar voor ons allemaal. Iedereen moet, met inachtneming van de coronaregels, er maar het beste van maken. Het bestuur van de VOOH doet dat ook, o.a. door het houden van online vergaderingen. Want ook nu zijn er vele onderwerpen die wij in uw belang willen bespreken. Hieronder leest u een aantal belangrijke zaken.

Uitstel Algemene Ledenvergadering, jaarboekje en inning jaarcontributie                                                                              

U bent het van ons gewend om in deze tijd van het jaar bezoek te krijgen van een lid van uw eigen flatcommissie, die het jaarlijkse VOOH-boekje met daarin de uitnodiging voor de ALV (in mei) afgeeft. En u betaalt dan ook uw jaarcontributie à € 3,50 wanneer u lid bent/wordt van de VOOH. U zult begrijpen, dat we in de huidige situatie met het coronavirus de ALV helaas niet kunnen houden. Wij hopen nu dat we de vergadering op do. 14 oktober kunnen houden. U ontvangt dan alsnog het ledenboekje en de contributie zal op dat moment bij u opgehaald worden. Natuurlijk blijft dat afhankelijk van de dan geldende regels voor groepsbijeenkomsten, maar het bestuur hoopt van harte alle belangstellenden dan wel te kunnen ontmoeten. Zet u alvast donderdag 14 okt. in uw agenda?

Brochure “Fijn wonen”                                                                                                                                                                             

Iedereen heeft recht op woongenot. Daarom houden we rekening met onze buren en flatgenoten. Gelukkig is dat voor de overgrote meerderheid van u heel vanzelfsprekend. Helaas hoort het bestuur van de VOOH ook verhalen van bewoners die zich ergeren aan het gedrag van anderen, zoals bijv. het vervuilen van de liften, het verkeerd aanbieden van afval enz. Voorheen kregen nieuwe wijkbewoners van Vestia, mede om dit soort gedrag te voorkomen, het boekje “Fijn wonen dat doe je met elkaar”. Dat boekje was in overleg met ons samengesteld. Jammer genoeg, doet Vestia dit al jaren niet meer en ze hebben naar ons toe aangegeven dit ook niet opnieuw te willen oppakken. Het bestuur van de VOOH betreurt dit. Daarom hebben wij besloten om het boekje met alle leefregels én handige tips zelf te maken en aan u allen uit te delen. De inhoud is gelijk aan het boekje dat Vestia voorheen uitgaf. Wij hebben het alleen wat gemoderniseerd. Onze brochure, “Fijn wonen”, ontvangt u bij deze nieuwsbrief. Wij vragen u om de inhoud aandachtig door te nemen en om de regels na te leven, zodat het voor iedereen prettig is om te wonen in De Bomenwijk. De brochure is een eenmalige uitgifte voor alle huidige bewoners van De Bomenwijk. Wilt u deze daarom goed bewaren, zodat u later nog eens kunt nalezen hoe sommige zaken ook alweer afgesproken zijn? Wij bedanken u alvast hartelijk voor uw medewerking.

Verkoop Bomenwijk                                                                                                                                                                                

In de laatste nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rond de verkoop van al het bezit van Vestia in de gemeente Zuidplas inclusief onze 8 flats aan 3 andere woningcorporaties, wegens Vestia’s financiële problemen. Vorige maand, heeft u een brief van Vestia in de bus gehad met daarin o.a.:   

De mededeling dat u gewoon in uw huis kunt blijven wonen en dat de verhuurder niet meer Vestia zal zijn, maar een andere woningcorporatie. Onze huurovereenkomst en rechten en plichten blijven hetzelfde. 

● Binnenkort gaan adviseurs van vastgoed adviesbureau JLL in opdracht van de nieuwe woningcorporaties onze 8 flats inspecteren. Dit zal waarschijnlijk in het 2 e kwartaal van 2021 afgerond zijn.                                                                                                                                          

● Na de inspectie door JLL, zal het onderhandelingstraject plaatsvinden voor de overname van onze huizen in De Bomenwijk door de woningcorporatie Woonbron óf Mozaïek Wonen óf Woonpartners Midden-Holland.                                                                                                                                                                                                  

● De verkoop wordt nu verwacht in het 4 e kwartaal van 2021.                                                                                   

● Vestia vraagt voor de verkoop een advies aan de Huurdersraad Vestia, die voor de belangen van ons als huurders opkomt.                                                                                                                                                                                                                                                                  Extra aanvullingen van het bestuur van de VOOH:                                                                                                                                               

● Het bestuur heeft in dit omvangrijke verkooptraject rechtstreeks contact met Vestia en de Huurdersraad. Daarbij worden wij ook op de hoogte gehouden door dhr. J. Hordijk, wethouder van de gemeente Zuidplas. Wij blijven het hele proces van de verkoop van onze Bomenwijk op de voet volgen voor u. U hoort van ons wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Nieuw liftbedrijf Astralift i.p.v.

Premium                                                                                                                              

Vestia heeft u allen laten weten dat zij in onze wijk vanaf 1 januari 2021 zijn overgegaan op een ander liftbedrijf, nl. Astralift. Het bestuur van de VOOH heeft vernomen dat dit bericht niet bij iedereen is aangekomen. Vandaar deze herhaalde mededeling. Bij liftstoringen neemt u dus contact op met Astralift via telefoonnummer (079) 820 00 92. Dit nummer staat ook op de stickers aan de buitenkant van de liften (boven de deur) en in de liften (boven het knoppenpaneel).

Wat is een MEDEHUURDER en waarom is dit belangrijk?                                                               

De persoon die als huurder in het huurcontract staat, mag in de huurwoning blijven wonen na bijvoorbeeld een scheiding. De andere partner heeft geen recht op de woning, tenzij deze als medehuurder staat geregistreerd. Daarom is het heel belangrijk dit goed te regelen! Komt u hier in de Bomenwijk wonen als echtpaar of als partners mét een geregistreerd partnerschap dan heeft u beiden dezelfde rechten, u wordt beiden automatisch geregistreerd als huurder en medehuurder. Bij ongehuwden en niet-geregistreerde partners gaat dit niet vanzelf! Gaat u dus samenwonen, of bent u onlangs getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan kunt u uw partner als medehuurder laten bijschrijven op het huurcontract. Dit kunt u aanvragen via uw Vestia account (via “uw huurcontract en gegevens”) of door telefonisch contact op te nemen met Vestia (088 124 24 24). Kijk voor de zekerheid even na op uw huurcontract of dit goed is geregeld!                                                               

Vonnis rechtszaak, inzake de tweedaagse uitval van de verwarming in De Iep, kerst 2019                                                     

Tijdens beide kerstdagen van 2019 zaten de bewoners van De Iep in de kou. De oorzaak was een totaal doorgeroeste verwarmingsbuis. Het VOOH-bestuur heeft in de maanden daarna één mail en twee aangetekende brieven verstuurd naar Vestia, om met Vestia te onderhandelen over een passende vergoeding voor de getroffen bewoners én met het dringende verzoek om de verwarmingsbuizen ook in de andere zeven flats te laten inspecteren. Helaas reageerde Vestia nooit. Het bestuur heeft toen na zorgvuldig beraad besloten, deze zaak dan maar aan de kantonrechter voor te leggen. Helaas zijn onze eisen niet toegekend. Het bestuur beraadt zich nu op mogelijke vervolgstappen.

Account op de website van Vestia                                                                                                                                              

Wist u dat u op de website van Vestia een eigen account kunt aanmaken waarin u allerlei belangrijke informatie kunt nalezen over zaken als “uw woning en onderhoud”, “uw huurcontract en gegevens”, “buren en omgeving”, “huur en betalen”, en voor u relevante nieuwsberichten.

Wij wensen u het best mogelijke toe in deze bijzondere tijd.                                                                                                 

Het bestuur van de VOOH 


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NB 2020 juli.pdf (247.13KB)
NB 2020 juli.pdf (247.13KB)


NIEUWSBRIEF JULI 2020

 Beste bewoners van de Bomenwijk.

 De bestuursleden van de VOOH krijgen regelmatig vragen van medebewoners over de stand van zaken rond de verkoop van onze woningen door Vestia. En die vragen zijn zéér terecht.

Daarom leest u hieronder eerst een korte samenvatting van de voorgeschiedenis  met daaronder de huidige stand van zaken.

 

Wat gebeurde er met Vestia

In januari 2012 lijkt Vestia failliet te gaan door verkeerd te hebben gespeculeerd met derivaten. De schulden lopen in de miljarden.

Met hulp van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, diverse banken en andere woningcorporaties, wordt Vestia op de been gehouden.

Om financieel gezond te worden besluit Vestia haar bezit te verdelen in de 4 kerngebieden Rotterdam, Den Haag, Delft, Zoetermeer en maatwerkgebieden: de rest van Nederland, waaronder Zuidplas. Het hele bezit in de maatwerkgebieden wil Vestia verkopen.

Wat merken wij als bewoners van huizen in zo’n maatwerkgebied

Vestia investeert hier niet in duurzaamheid en Vestia beperkt zich voornamelijk tot het repareren van gebreken aan onze flats. Op deze manier is er op een aantal gebieden helaas sprake van achterstallig onderhoud, zoals in het schilderwerk op de onderste 5 etages van alle flats, sterk verouderde bellenborden en intercoms, vochtproblemen in de lifttorens, liftstoringen enz.

 

De verwachtte verkoop van de Bomenwijk

Er wordt al een tijd gesproken over de verkoop van onze flats door Vestia met woningcorporaties en diverse bestuurders, waaronder de wethouder van de gemeente Zuidplas, Jan Hordijk. Tijdens de ALV van 17 oktober was hij op verzoek van de VOOH aanwezig om iets te vertellen over de situatie zoals die toen was en om vragen van de aanwezigen te beantwoorden. Het bestuur heeft nu van hem het volgende bericht ontvangen:

 Het klopt dat de gemeente Zuidplas samen met andere betrokken partijen een intentieovereenkomst heeft getekend. De woningcorporaties Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen en Woonbron hebben zich bereid verklaard het bezit van Vestia in Zuidplas over te willen nemen. In beginsel ieder voor een derde deel. Op dit moment is dan ook nog niet aan te geven hoe het bestand verdeeld gaat worden over de woningcorporaties. Overname lukt de corporaties echter niet alleen op eigen kracht. Zij vragen daarvoor bijdragen van anderen.

 De komende periode gaan wij als gemeente nader onderzoeken of, en zo ja hoe, een eventuele bijdrage vanuit de gemeente er uit kan komen te zien. De gemeenteraad heeft daarbij vanzelfsprekend het laatste woord.

 Het streven van alle partijen is erop gericht om in de loop van volgend jaar een definitieve overeenkomst te kunnen sluiten met betrekking tot de overdracht van het Vestia bezit.

 Het bestuur zal de gang van zaken rond de verkoop scherp in de gaten houden. Wanneer wij aanvullende of nieuwe informatie hebben, laten wij u dat natuurlijk weten.                                                           

 In de tussentijd blijven wij met Vestia in gesprek over alle zaken die aangepakt moeten worden naar de mening van de bewoners en dus ook van ons, als bestuur van de VOOH.

Waterplassen op de galerijen                                                                                                                          

We hebben allemaal te maken gehad met flinke regenbuien. Vaak ontstonden daardoor waterplassen op de galerijen, vlak voor de brug naar de lifttorens. Het water blijft daar staan omdat er op die plek geen afvoerputje zit. Helaas is de vloer dan spekglad, waardoor de kans bestaat dat u uitglijdt en valt. Sommigen van u is zo’n valpartij al overkomen. Een gevaarlijke situatie dus die opgelost kan worden met het maken van een extra afvoerputje op die plek. Wij mogen van Vestia aan u doorgeven, dat wanneer dit probleem ook op uw galerij aanwezig is, 1 van de bewoners van een galerij de vraag om een extra afvoerputje bij Vestia kan neerleggen. Natuurlijk hoeft die aanvrager daar dan niet voor te betalen. Zo’n reparatie valt onder het gewone onderhoud van uw flat.

Koudeklachten in de winter van 2020/2021                                                                                               

We zitten nu volop in de zomer, maar over enkele maanden breekt het winterseizoen weer aan. Het kan dan zijn dat u het, net als de afgelopen jaren, koud heeft in uw huis ondanks dat de verwarming helemaal open staat. Vestia is in de winter van 2018/2019 bij een aantal bewoners langsgegaan om dit te onderzoeken. Hieruit bleek dat er verschillende oorzaken voor de koudeklachten werden aangetroffen, zoals bijv. een te kleine radiator of een verkeerde plaatsing van een vensterbank. Het bestuur van de VOOH heeft met Vestia afgesproken, dat elke bewoner die het niet huis niet warm genoeg kan stoken zich kan melden bij Vestia. Zij gaan dan bij u langs om te onderzoeken wat bij u het probleem is en of er iets aan gedaan kan worden. In dat geval moet Vestia dit oplossen. Dus twijfel niet en meld dit bij Vestia wanneer u thuis letterlijk in de kou zit. U heeft recht op een comfortabele temperatuur in de winter.

Covid-19                                                                                                                                                                     

De afgelopen tijd is op zijn zachtst gezegd erg bijzonder geweest. Ineens moesten we allemaal ons leven aanpassen aan de overheidsregels om deze gevaarlijke wereldwijde pandemie aan te gaan. Gelukkig zijn we die eerste heftige periode met zijn allen doorgekomen, al blijft het besef dat er veel mensen ziek zijn geworden en dat er velen zijn overleden.                                                                                                            Nu mogen we in Nederland alweer veel meer dan 3 maanden geleden. Maar de belangrijkste regel blijft gelden:

Houd anderhalve meter afstand. Ga dus niet in een lift met iemand van buiten uw gezin. En geef elkaar de ruimte op de galerijen, de trappen, de ‘kelder’ gangen, de hallen en deuren.                                      

Houdt dus alstublieft rekening met elkaar!

 Het bestuur wenst alle wijkbewoners een goede gezondheid en sterkte toe met ons nieuwe leven in deze coronatijd.                                                                         


=============================================================

 Coronavirus (COVID-19)

Beste bewoners,

Zoals was beloofd zouden wij u berichten als er nieuws was rond het coronavirus en de ALV op 16 april 2020. Als gevolg van de huidige strengere regels omtrent het virus is besloten om de geplande ALV te laten vervallen.

 De ALV wordt ingepland op 15 oktober 2020 op de normale tijd in het Hervormd Kerkelijk Centrum.

U bent van harte uitgenodigd om deze ALV bij te wonen, we proberen dan wethouder Hordijk, leden van de SP, vertegenwoordigers van Vestia en de nieuwe wijkagent Rijfers uit te nodigen.

De contributie voor het lidmaatschap van de VOOH wordt in augustus/september bij u opgehaald, als alles weer normaal is geworden.

Wij, het VOOH, willen iedereen heel veel sterkte wensen en hopen dat we allemaal gezond door deze bijzondere crisis komen.

Denk aan de ouderen onder ons, misschien kunnen we helpen om boodschappen te doen of op een andere wijze!

Hans Boogaerdt ‘t Hooft

Namens het Dagelijks Bestuur van het VOOH 

Deze mededeling hangt ook in uw mededelingen kast in de Centrale Hal. 

==========================================================

April 2020:       Van de bestuurstafel……..

Beste bewoners,

Na 2 jaar voorzitterschap is er behoorlijk veel gebeurd in de Bomenwijk.

Van plannen voor groot onderhoud tot de komende verkoop van Vestia. 

Oftewel, er is veel onduidelijk hoe de toekomst eruit gaat zien.

Er is een nieuw contactpersoon van Vestia, dhr. Martijn Gorter, we hopen, dat hij tijdens de Algemene Leden Vergadering meer duidelijkheid kan geven over onze toekomst.

 Zelfs de politiek bemoeit zich ermee, wij willen als bewoners weten, waar we aan toe zijn. Tijdens de ALV zullen diverse politici uit de Gemeente Zuidplas aanwezig zijn.

Juist nu hopen we op een grote opkomst.

 Ik hoop U allen te mogen ontmoeten op donderdag 16 april.

Tot dan.

  Hans Boogaerdt ’t Hooft

 en verder...........

-       Vestia heeft het afgelopen jaar het liftservicebedrijf Devenco (onderhoud van de liften en verhelpen van liftstoringen) vervangen voor Premium.

-       Onze eerste contactpersoon namens Vestia Dennis Salamat, nam afscheid van de Bomenwijk. Hij werd vervangen door Sanneke Spaans.

-       Op 1 december 2019, nam Sanneke Spaans afscheid van de Bomenwijk. Haar collega Martijn Gorter is nu het eerste aanspreekpunt voor de VOOH en de bewoners van de Bomenwijk.

-       Nog een personeelswijziging op een ander front: onze wijkagent Tom Oostendorp is overgeplaatst naar een andere locatie. De nieuwe wijkagent is Bas Rijfers.

-       Er heeft een hernieuwde kennismaking plaatsgevonden tussen wethouder Jan Hordijk en het bestuur van de VOOH. De wethouder woonde ook deels de ALV van 17 okt. 2019 bij, om de bewoners op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken rond de verkoop van onze 564 woningen door Vestia.

-       De VOOH heeft een nieuw algemeen bestuurslid welkom geheten die de vergaderingen bijwoont namens flatcommissie de Wilg. Het gaat om Herman Henzel. Het bestuur is blij met zijn inzet voor de bewoners van de Wilg en voor onze vereniging.

-       In de Populier zijn 2 nieuwe liften (inclusief cameratoezicht) geïnstalleerd.

-       De door Vestia gehouden warmteproef, om uit te vinden waardoor een aantal bewoners last hebben van koudeklachten ondanks het maximaal stoken, loopt nog door.

Vestia heeft tijdens de ALV van 17 okt. 2019 toegezegd dat er in 2020 nieuwe verwarmingsketels komen in alle flats.

-       Het bestuur heeft een nieuw boekje met huisregels gemaakt die eenmalig zal worden uitgedeeld aan alle bewoners en daarna aan alle nieuwe wijkbewoners.

-       Het bestuur is aan het bestuderen of en zo ja wat voor veranderingen wenselijk zijn in de statuten van de VOOH. Wanneer dit voorwerk gedaan is, worden de mogelijke veranderingen op een volgende ALV voorgelegd aan de leden.

-       Wij willen alle vrijwilligers van het algemeen bestuur, de flatcommissies en de commissie leefbaarheid van harte bedanken voor hun grote inzet. Mede dankzij hen is onze wijk leefbaar.

In het bijzonder willen wij bij deze Sjanie Jumelet bedanken. Zij zet zich al 25 jaar (!) in voor de flat waarin zij woont en voor onze gehele wijk. Dit deed zij een tijdlang als bestuurslid van de VOOH en zij is ook lid van de flatcommissie van de Els. Het bestuur is erg dankbaar voor de inzet van mensen zoals Sjanie. Het bestuur zal haar hiervoor zeker nog in het zonnetje zetten.

-       De Algemene Leden Vergadering zal enigszins gewijzigd worden wat betreft de opzet. Bewoners worden verzocht om vooraf hun vragen in te dienen, uiterlijk 1 april 2020 bij het secretariaat in de brievenbus de Iep 40 of via de mail: info@vooh-nieuwerkerk.nl.

Deze schriftelijke vragen worden doorgezet naar de betrokkenen zodat zij zich kunnen voorbereiden, een deskundige mee kunnen nemen naar de vergadering en met een antwoord komen tijdens de ALV.

 -       In uitzonderlijke gevallen worden er nog enkele vragen behandeld die tijdens de vergadering worden gesteld, maar hierop zal niet in alle gevallen direct een antwoord kunnen worden gegeven.

  

Waarom lid worden van de VOOH?

 De VOOH is er:

                            Voor U

                                     Door U

 Dankzij U hebben we de mogelijkheden om diverse mensen uit te nodigen op onze Algemene Leden Vergadering, zoals de wethouder, politieke partijen, Vestia, wijkagent van de Bomenwijk, waardoor U ook uw eigen stem kan laten horen

 

De VOOH is

 -       Belangenbehartiger voor alle huurders

-       Aanspreekpunt naar Gemeente Zuidplas, Vestia, Huurdersverenigingen en de Woonbond

-       Faciliteert vele vrijwilligers vanuit het Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur, Flatcommissies, Activiteitencommissies, schoonmaakploegen, die er allemaal voor zorgen, dat het een leefbare wijk is en blijft

 

Word nu lid voor slechts € 3,50 per jaar

 DOOR U ZIJN WIJ ER VOOR U

 

Belangrijke telefoonnummers:

Bij storing mag u onderstaande bedrijven zelf bellen!

Premium Liften                        088-2323100

Breman verwarming                0900-8212174

Algemene verlichting THT       070-3462236

Vestia reparatiedienst              088-1242424

 


====================================================================================================

UITNODIGING

   Het bestuur van de Vereniging Overkoepelend Orgaan Hoogbouwflats

(VOOH)

nodigt alle bewoners uit voor de Algemene Ledenvergadering op

  donderdag 16 april 2020

 in het Hervormd Kerkelijk Centrum

 J.A. Beijerinckstraat 53

 Nieuwerkerk aan den IJssel

  Aanvang 20.00 uur

     

=================================================================================================

2019:      Van de bestuurstafel……..

Alweer een hectisch jaar achter de rug.
We hebben een intensief en productief jaar gehad waar we met genoegen op terugkijken en wij zijn van plan om het zeker zo door te zetten.

·       Er zijn enkele bestuur wissels geweest: In de Populier is mw. van Erkel opgevolgd door IJsbrand Baas en in de Meidoorn is mw. V.d. Herik opgevolgd door Marny Senawi. En in het VOOH is mw. Vogelzang opgevolgd door Hans Boogaerdt ’t Hooft.

·       Op 11 april is er een buitenschouw gehouden met wijkbeheerder, wijkagent en stagiaire en de groenvoorziening van de gemeente.

·       Op 7 juni heeft het VOOH een gesprek gehad met de manager klantencontactcentrum van Vestia.

·       In juli hebben we een grote bezwaaractie gestart tegen de huurverhoging om Vestia zich bewust te maken van onze grieven tegen het vele achterstallig onderhoud en andere klachten. Dit heeft geresulteerd in een brief van Vestia op 18 september waarin zij erkennen dat er in de Bomenbuurt in de afgelopen periode op vlakken als leefbaarheid en dienstverlening niet altijd goed is gehandeld. Ze beloven de grootste pijnpunten op het gebied van onderhoud aan te pakken. In 2019 worden de liften van de Populier vervangen inclusief montage van camerabewaking. In 2020 pakken ze het verwijderen van asbest en schilderwerk weer op. Er is een onderzoek gestart naar de verwarmingsproblematiek in de diverse flats.

·       Er is een schoonmaakdemonstratie gegeven door fa. Stairwell; het schoonmaken door Mommers vraagt nog steeds onze aandacht.

·       Er zijn gesprekken geweest over de prestatieafspraken in de gemeente Zuidplas, dit blijven we continueren.

·       Veel storingen aan de liften, met name in de Beuk, hier wordt door Vestia een ander storingsbedrijf ingezet (Premium) en dit slechts enige verbetering, dit blijven we volgen.

·       Veel problemen met ratten en muizen rond de flats, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het weggooien van etensresten langs de sloot en vanaf de balkons; hier komen natuurlijk veel ratten en muizen op af. Dit kunnen we met zijn allen aanpakken en zorgen dat dit ongedierte niks meer te halen (eten) vindt rond onze flats! Ook in plastic afval zit nog heel veel etensresten waar ze op afkomen.

·       Langs de spoorlaan is het voetpad aanzienlijk verbeterd en verbreed, dit tot blijdschap van de honden uitlaters.

Nog enkele tips:

>>Zelf de klantenservice bellen tijdens kantooruren

>>Wijkbeheerder bellen over obstakels op de galerijen (fietsen of scootmobiels) kleine zaken met betrekking tot openbare ruimtes zoals kapotte verlichting, schoonmaak, bellenbord, stalling afval, etc.

>>Individueel reparatieverzoeken indienen bij Vestia bij mankementen aan de woning (tochtende deuren, afbladerende verf buitenkant deuren en kozijnen, etc.)

-----------------------------

Beste bewoners,

Terugkijkend na 1 jaar voorzitterschap, zie ik dat er diverse positieve punten zijn te benoemen, waar we als bestuur van de VOOH reikhalzend naar uitkijken in relatie met de samenwerking met Vestia.

Dit betreft de toezegging voor de asbestsanering, het liftonderhoud, opruwen van galerijvloeren en de ketelproblematiek van de diverse flats. De voortgang van deze genoemde afspraken zullen wij nauwlettend in de gaten houden.

 Tevens is er een nieuwe FC de Wilg benoemt, waarbij een aantal leuke evenementen zijn geweest en staan gepland voor de komende periode. En daarnaast is er per 1 april a.s. een nieuwe contactpersoon aangesteld bij Vestia voor het sociaal beheer van de Bomenwijk (mevrouw Sanneke Spaans) en waar U kennis mee kan maken tijdens de Algemene Leden Vergadering.

 Natuurlijk zijn er altijd een paar punten, welke verbeterd moeten worden en daar hebben we uw steun voor nodig. En met elkaar kunnen we dit realiseren om dit als bewoners van de Bomenwijk te blijven onderbouwen.

 

Ik hoop U allen te mogen ontmoeten op donderdag 16 mei.

Hans Boogaerdt ’t Hooft

=============================================================================================

Nieuwsbrief, oktober 2018

Beste bewoners van de Bomenwijk,
Er is de laatste maanden veel gebeurd tussen de VOOH en de bewoners die wij vertegenwoordigen enerzijds en Vestia anderzijds. In deze nieuwsbrief leest u in het kort de ontwikkelingen van de afgelopen tijd.
De voorgeschiedenis Op de website van de verhuurder van onze woningen: Vestia, staat een mooie doelstelling: We streven naar tevreden huurders door te zorgen voor goede woningen en een goede dienstverlening. Het bestuur van de V.O.O.H. is constant en op vele manieren bezig, om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Helaas bemerkten wij én vele bewoners met ons, dat het Vestia niet lukte om achterstallig onderhoud (bijv. het schilder- en kitwerk en de asbestsanering op de onderste etages, onderzoek naar en aanpak van schimmel in de lifttorens enz.) en de nodige problemen op te lossen (zoals de vele liftstoringen, gladheid op de bruggen tussen galerij en lifttoren, slechte communicatie van Vestia naar ons als bewoners, woningen waar de temperatuur niet hoger komt dan 17⁰C, enz.). Tijdens de ALV van 14 mei 2018 zijn deze en andere dringende zaken nog eens op een rij gezet, met daarbij het verzoek aan Vestia om hier binnen 4 weken een bevredigende reactie op te geven. Dat zou mogelijk moeten zijn, omdat alles al sinds lange tijd bekend zijn bij Vestia. Helaas heeft het bestuur geen reactie ontvangen binnen de gestelde termijn. Vandaar dat wij u op 26 juni ’18 hebben opgeroepen om bezwaar aan te tekenen tegen Vestia’s voorstel voor een huurverhoging. Er kwamen 153 bezwaarschriften bij ons binnen, die het VOOH gezamenlijk bij Vestia heeft ingediend. In juli ’18 hebben 52 huishoudens hun bezwaarschrift ingetrokken (om kosten te voorkomen), maar 101 huishoudens (waaronder alle 7 leden van het dagelijks bestuur van de VOOH) gaan verder met hun bezwaar. Deze worden nu beoordeeld door de Huurcommissie. Het resultaat hiervan is nog niet bekend. Wel heeft Vestia inmiddels een brief gestuurd naar u, als bewoner van de Bomenwijk. Hierin heeft u kunnen lezen, dat zij onze gebrekkige woonsituatie serieus nemen en dat zij samen met de VOOH hier aan willen werken.

Overleg Vestia en het bestuur van de VOOH op 26 september ’18. Een zware delegatie van vijf man namens Vestia en het dagelijks bestuur van de VOOH waren bij dit overleg aanwezig. Alle zaken zoals die in ons bezwaarschrift stonden zijn besproken. De belangrijkste punten hebben we hier voor u op een rij gezet.
Tijdelijk andere wijkbeheerder voor de Bomenwijk Onze vaste wijkbeheerder, Fred de Groot, is door Vestia tijdelijk naar een ander werkgebied gestuurd. Hij wordt vervangen door John Boltjes tot ± januari 2019. Zijn contactgegevens vindt u in de vitrine in de hal van uw flat.

 Asbestsanering en schilderswerkzaamheden In de brief van Vestia heeft u kunnen lezen dat deze sanering en het schilder- en kitwerk op de onderste etages aan de balkonzijde van alle flats vanaf 2020 wordt opgepakt. Dat dat nu niet gebeurt komt doordat de begroting voor 2019 al is ingediend en dus is er voor dat jaar geen mogelijkheid meer om dat aan de begroting toe te voegen. Het asbest levert overigens geen gevaar op voor uw gezondheid zolang u er geen gaten in gaat boren. Volgend jaar zal het bestuur van de VOOH Vestia eraan herinneren dat het dan wel in de begroting zal worden opgenomen.

Liften In 2019 komen er nieuwe liften in de Populier en vanaf 2020 komen er nieuwe liften in de Iep, de Esdoorn en de Wilg. Nu er een nieuw liftservicebedrijf is aangesteld in onze flats, heeft Vestia goede hoop dat er minder storingen zullen zijn. De VOOH en Vestia hebben afgesproken dat we gedurende 2 maanden alle storingen gaan bijhouden. Onze vraag aan u is dus: “Wilt u a.u.b. in november en december een eventuele liftstoring doorgeven aan de VOOH? Natuurlijk nadat u dit hebt doorgegeven aan Premium”. U kunt dit mailen naar m.slofstra@kpnplanet.nl (o.v.v. datum, welke lift en wat
voor storing het is) of u geeft het door aan iemand van uw flatcommissie. Zij melden dit dan voor u bij het bestuur.

 Gladde vloeren, op de bruggen van alle flats en op de galerijen van de Wilg en de Esdoorn Vestia heeft advies ingewonnen bij een onafhankelijk (lees: onpartijdig) bureau, hoe de gladde galerijvloeren ruwer gemaakt kunnen worden. Dit omdat de huidige vloeren bij neerslag zo glad zijn dat bewoners er op uit kunnen glijden. Er is afgesproken dat één bestuurslid van de VOOH samen met de vastgoedmanager van planmatig onderhoud van Vestia dit proces gaat volgen.
Ketelproblematiek In sommige woningen moet er veel gestookt worden. Ondanks dat blijft de temperatuur te laag. De hoofdketels in uw flat hebben te weinig capaciteit. Vestia wil dit nu gaan meten, vastleggen en bewijzen tijdens het stookseizoen. Om dit gedegen aan te pakken vragen wij bewoners van de 7e, 8e en 9e etage (van de Wilg, Esdoorn, Iep, Populier, Beuk, Linde) en de 5e en 6e etage (van de Meidoorn en Els) of zij mee willen doen aan een proef om de huistemperatuur te meten. We streven ernaar dat er van elke genoemde etage één huishouden mee gaat doen aan deze proef. Wanneer u dat wilt, dan kunt u dat mailen naar: m.slofstra@kpnplanet.nl (met vermelding van uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) of u geeft het door aan iemand van eigen flatcommissie.

Dienstverlening Vestia erkent dat de communicatie naar ons als bewoners beter kan. Daarom gaan zij vaker met het bestuur van de VOOH in gesprek. Het bestuur heeft op 7 juni 2018 ook een overleg gehad met de manager van het klantencontactcentrum van Vestia. Dit contactcentrum krijgt gemiddeld 7000 telefoontjes en dus is het voor Vestia onmogelijk om elke klacht tot het eind te volgen om te zien of het probleem is opgelost. Dit doen zij wel steekproefsgewijs bij een aantal van de klachten. Ook geven zij ons de tip om (indien mogelijk) op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur te bellen wanneer u een klacht of reparatieverzoek indient. ’s Avonds en in het weekend wordt u nl. geholpen door een nooddienst, die alleen de hoogstnodige informatie heeft.

Schoonmaak openbare ruimtes Wij hebben vernomen dat veel bewoners ontevreden zijn over de resultaten van de schoonmaak door de fa. Mommers en over het feit dat de schoonmakers soms tijdenlang bellen en praten zonder te poetsen. Dit laatste is overigens niet nadelig voor ons, omdat zij niet per uur betaald worden maar voor het werk wat gedaan moet worden. Dus of ze nou 5 uur aanwezig zijn (waarbij ze niet constant werken) of 3 uur (waarbij ze wel constant werken), de schoonmakers doen in beide gevallen evenveel en ze krijgen voor beide hetzelfde loon. Verder zullen leden van alle flatcommissies de mogelijkheid krijgen om een keer mee te lopen tijdens de schoonmaak om de nieuwe schoonmaakmethode te zien. De fa. Mommers is ervan overtuigd dat met deze nieuwe methode de openbare ruimtes schoner worden dan dat het eerder het geval was.

 Ratten Door meerdere mensen zijn er ratten gezien in onze wijk. De gemeente Zuidplas bestrijdt ze (al sinds lange tijd) buiten. Ziet u een rat in uw flat, wilt u dit dan doorgeven aan de wijkbeheerder via: tel. 088-1242814. Wat moet u doen om te voorkomen dat er ratten in onze wijk zijn: zet geen vuilniszakken op de galerij (ook niet voor een uurtje) of in uw berging, gooi geen etenswaren uit uw flat en hang het plastic afval pas de avond voor het door de gemeente wordt opgehaald buiten.

 Algemene ledenvergadering Op dinsdag 30 okt. a.s. bent u van harte welkom op de ALV in het Hervormd kerkelijk centrum. We starten dan om 20.00 uur. U kunt dan o.a. vragen stellen naar aanleiding van deze nieuwsbrief. Namens Vestia zal in ieder geval Dennis Salamat aanwezig zijn. Onder voorbehoud zal ook Vluchtelingenwerk de vergadering bijwonen om ons informatie te geven over vluchtelingen en over statushouders die in onze wijk wonen.


Het dagelijks bestuur van de VOOH


==================================================================================================

                          Verslag rommelmarkt, 30 juni 2018                                      

op het grasveld tussen de Esdoorn en de Iep

Vorig jaar was er een bewoonster uit de Esdoorn die zich afvroeg of er niet een rommelmarktje gehouden kon worden in de beide hallen van de flat. Gewoon zomaar wat van de spulletjes zien te verkopen die je zelf niet meer hoeft te hebben, wat tafels neerzetten en wat koffie om te verkopen en “klaar is Kees”

 

Nadat wij als flatcommissie hier even over gebrainstormd hadden, kwamen we op het idee om het achter de Esdoorn te houden, gewoon lekker buiten.

Alleen de Esdoornbewoners konden dan mee doen. Het kwam allemaal op gang door middel van het aanvragen van een vergunning bij onze gemeente. Er werd een hele tijd hard gewerkt was door de mannen van de commissie (het sjouwwerk) en de vrouwen (aardappels schillen), want dachten we, als je het doet dan moet je het ook goed doen. Dus moeten er ook frites en andere snacks gebakken worden, dranken besteld… en zo kwam het dat “die ene vraag van die dame” wat groter werd dan we eerst dachten. Behalve de wind en de stortbui die ’s middags roet in het eten gooiden, was alles erg fijn en geslaagd. Tot zover de achtergrond van het ontstaan van de rommelmarkt.

 

Dit jaar wilden we het groter opzetten, omdat daar vorig jaar al naar gevraagd werd door mensen die niet in de Esdoorn wonen. Na maanden van voorbereiden en plannen maken, draaiboeken schrijven, standplaatsen uitmeten, vergunning aanvragen, EHBO en beveiliging regelen, werden er kramen gehuurd en het geld van de reserveringen geïnd, nadat er huis aan huis brieven met een inschrijfformulier eraan in alle brievenbussen gestopt waren. Daarna stroomden de aanvragen binnen. Er werden boodschappen ingeslagen, kilo’s patataardappelen aangeschaft, een toiletwagen geregeld… Er kwam zoveel werk op ons af, al gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen, dat de mannen van de flatcommissie het leeuwendeel hebben gedaan. Maar vergeet vooral ook de dames niet die de aardappelen hebben zitten schillen op de vrijdag ervoor.

 

Wij hebben steun gekregen van St. Evenement, er was muziek gemaakt door Mas, iemand waar ik ook radio mee maak. Ik wil eigenlijk geen namen noemen, maar deze keer ontkom ik er niet aan. Onze commissie heeft ook hulp gekregen van Marianne (die niet in ons dorp woont), Liane van St. Evenement voor de EHBO en Charles uit onze flat voor de beveiliging. De politie kwam af en toe ook eens kijken en gelukkig bevonden zij alles in orde.

Op 29 juni, de vrijdag voor het grote gebeuren, waren de kanjers van mannen al vanaf half zeven beneden om van alles op te bouwen. In de nacht van vrijdag op zaterdag was er bewaking door onze mannen. Twee aan twee hebben zij ervoor gezorgd dat alles in orde bleef, er stond al zoveel klaar. Dat konden en mochten we niet onbeheerd laten. Tot aan de andere dag (na de markt) tot half twaalf ’s avonds zijn ze in touw geweest, want alles moest echt voor de zondag weer “spik en span“ zijn

 

De markt zelf was een groot succes! Terwijl het vorig jaar begon te regenen, was het dit jaar zelfs te heet. Maar toch schijnt er goed verkocht te zijn door de kraamhuurders. De muziek was niet al te hard. Alleen het laatste kwartiertje mocht het geluid even hard nadat daar om werd gevraagd. Het leuke was ook, dat er veel mensen van buiten de Bomenwijk een kraam hadden gehuurd. En wij als commissie dachten: “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”

 

Het was allemaal zo grandioos! Het zou te lang duren als ik echt alle dingen zou moeten benoemen. Dat is niet te doen. Ik wil alleen nog zeggen dat ik zo trots ben als een hond met twee staarten op mijn medecommissieleden, de mensen die er waren als bezoekers, de kraamhuurders, de mensen van de catering, de mannen die het sjouwwerk deden, woorden zijn niet genoeg, dus wil ik het hierbij laten

Het is voor herhaling vatbaar en ik bedank ook Ronald Kanselaar voor het maken van de foto’s .

 Door; Dinie Visschers-de Wit, Voorzitter van flatcie de Esdoorn

Nota bene: ik noem de fotograaf wel met zijn achternaam erbij omdat bronvermelding hier van toepassing is 

================================================================================================================  

Nieuwsbrief, augustus 2017

Uw afvalpas opent nu 4 ondergrondse containers in plaats van 2.

Kent u dit? U gaat met een volle vuilniszak naar de ondergrondse afvalcontainer naast uw flat. En dan… gaat de klep van de container niet open door een storing, of omdat de container vol is. Wij, van de VOOH, dachten dat het handig zou zijn, wanneer uw afvalpas meerdere containers kan openen. U hoeft dan bij een storing niet met uw afval terug naar huis te gaan, maar u loopt even door naar twee andere containers. Wij zijn dan ook erg blij, dat de gemeente Zuidplas gehoor heeft gegeven aan ons verzoek om de afvalpas uit te breiden. En inmiddels is dat ook al toegepast! U hoeft hier dus zelf niets meer voor te doen! Dus vanaf nu kunt u uw afval bij een storing ook op een andere plek kwijt. Hieronder leest u waar u voortaan uw volle vuilniszak kunt storten.

-De bewoners van De Wilg: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2 containers bij De Meidoorn.                                              -De bewoners van De Meidoorn: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2 containers bij De Wilg.                                               -De bewoners van De Esdoorn: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2  containers bij De Iep.                                                 -De bewoners van De Iep: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2 containers bij De Esdoorn.                                                   -De bewoners van De Populier: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2 containers bij De Beuk.                                               -De bewoners van De Beuk: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2 containers bij De Populier.                                               -De bewoners van De Els: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2 containers bij De Linde.                                                         -De bewoners van De Linde: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2 containers bij De Els. 

Wel vragen wij u uiteraard nog steeds, om een eventuele storing telefonisch door te blijven geven aan de gemeente. Het nummer hiervoor is: 0180-330300.

Parkeerplaatsen in onze wijk.

Al geruime tijd is er sprake van een toenemende parkeerdruk in onze wijk. Algemeen is te zien dat er meer auto’s geparkeerd worden in onze wijk, in vergelijking tot bijvoorbeeld vijf jaar geleden. De aantrekkende economie en een veranderende samenstelling van de bewoners zijn daarvan mogelijke oorzaken. Ook is het, vaak tijdelijk, extra druk bij De Linde en De Els wanneer er een evenement plaatsvindt op de naastgelegen sportvelden. Hetzelfde gaat op voor De Wilg en De Meidoorn, met als oorzaak: bezoekers van het lesgebouw van Moz-Art en bewoners van de Essen die hun auto’s in onze wijk parkeren. Daarom is dit onderwerp  regelmatig door het bestuur van de VOOH besproken met de mensen van Moz-Art, voetbalvereniging Nieuwerkerk, gemeente Zuidplas, politie en Vestia. Dat leverde tot nu toe kleine, maar wel belangrijke, aanpassingen op, zoals bijvoorbeeld ons advies aan bezoekers van Moz-Art om langs de Spoorlaan te parkeren. Door het parkeren in onze wijk regelmatig met alle betrokken instanties te bespreken, is er algemeen het gevoel ontstaan dat er misschien grotere maatregelen genomen moeten worden. Hoe dat er uiteindelijk uit zal gaan zien, zal de tijd leren. Wij, als bestuur van de VOOH, vinden de leefbaarheid in onze wijk het belangrijkste uitgangspunt. Maar wat is leefbaarheid… Voor de ene bewoner is het belangrijk om zijn of haar auto zo dicht mogelijk bij huis te kunnen parkeren en voor een andere bewoner is het essentieel dat er zoveel mogelijk groen in de wijk aanwezig is. En omdat het bestuur van de VOOH alle bewoners van De Bomenwijk vertegenwoordigt, nemen wij dan ook geen stelling in deze zaak. Er zijn simpelweg te veel verschillende meningen over de parkeervoorzieningen in onze wijk. Wij volgen daarom alleen het proces, dat leidt tot het uiteindelijke besluit en er op toe dat dit proces democratisch verloopt. Dus, wanneer er een openbare bijeenkomst is hangen wij, zoals we eerder ook hebben gedaan, een brief in de mededelingenkast van uw flats om u hiervan op de hoogte te brengen. Het maken van de plannen ligt dus bij de gemeenteraad. Mochten er in de toekomst spreekavonden en openbare zittingen van de gemeenteraad zijn over dit onderwerp, dan informeren wij u hierover opnieuw via de mededelingenkast in de hal van uw flat of via een nieuwsbrief. U kunt dan zelf beslissen of u naar zo’n bijeenkomst gaat. Houdt u dus de mededelingenkast en brievenbus in de gaten, dan volgen wij het gehele proces voor u.

Wat u kunt doen om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

Gelukkig houdt de overgrote meerderheid van u, onze wijk netjes en leefbaar. Voor de rest zetten wij nog even deze vanzelfsprekende leefregels op een rijtje:

r de rest zetten wij nog even deze vanzelfsprekende leefregels op een rijtje:

Ø Heeft u brood, aardappelen of andere etensresten over, wilt u dit dan alstublieft niet vanaf uw balkon of galerij naar beneden gooien? Dit geeft nl. stankoverlast en het trekt ratten en muizen aan. Oud brood kunt u bij het water langs het spoor aan de vogels voeren. Van restjes rijst of groente kunt u bijvoorbeeld een heerlijk soepje maken.                                                       De grond rondom uw flat is géén vuilnisbak.

Ø De mensen van het soms afval aan tussen de bosjes rondom de flats. Zij moeten dan andermans vuil opruimen om onze wijk netjes te houden. Wilt u daarom alstublieft geen vuilnis uit uw flat gooien?                                                                                    De ruimte rondom uw flat is géén vuilnisbak.

Ø Wilt u alstublieft geen peuken vanaf uw balkon of galerij naar beneden gooien?                                                                                  De grond rondom uw flat is géén asbak.

Ø Houdt u het deel van de galerij voor uw huis schoon en vrij van obstakels?                                                             

Uw buren zullen daar blij mee zijn.  

Dank u wel voor uw medewerking!                                                

 Reparaties aan uw woning.

Regelmatig krijgen wij als bestuur, vragen over de staat van uw woning. Enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: afbladderende verf op uw balkon of aan de buitenzijde van de voordeur en/of de balkondeuren, een haperende stortbak van uw wc, een luchtstroom die hoorbaar is vanuit de lichtknop in uw toiletruimte, enzovoort. Dit zijn allemaal zaken die u zelf moet regelen bij Vestia. Hiervoor dient u een reparatieverzoek in via de website van Vestia, of u belt tijdens kantooruren (behalve op vrijdagmiddag) naar 088 124 24 24. 

Eindafrekening stook- en servicekosten.

Onlangs is bij u, de eindafrekening van de stook- en servicekosten over 2016, in de bus gevallen. Mogelijk zijn u daarin zaken opgevallen, waardoor u denkt dat deze rekening niet klopt. Net zoals vorig jaar, wil het bestuur van de V.O.O.H. dat graag voor u uitzoeken. U kunt hiervan melding doen via het contactformulier op onze website: www.vooh-nieuwerkerk.nl, of via de brievenbus van uw voorzitter: Ellen Vogelzang, De Wilg 45. Wilt u dan duidelijk vermelden wat er volgens u mis is met de rekening (het liefst met een kopie daarvan) en waarom. Zet daarbij in ieder geval ook uw naam, adres en telefoonnummer. Wilt u dit a.u.b. vóór 1 september ’17 doen?  Wij nemen contact met u op wanneer wij alles hebben uitgezocht.                                                      

===============================================================================================

NIEUWSBRIEF, oktober 2016

Wat te doen aan problemen met verwarming, tochtende voordeur en meer…                                   Tijdens de informatieavond van 2 juni 2016 kregen wij te horen dat meerdere mensen problemen hadden met hun verwarming. Een paar voorbeelden daarvan zijn o.a.: de radiator wordt niet warm, de radiator is alleen warm aan de bovenkant (of alleen aan de onderkant), het is niet warm te krijgen in huis, of de verwarming gaat uit bij stand 3. Om deze zaken op te lossen, kunt u eerst zelf de volgende dingen doen:                                                                           

- Borrelt de radiator of wordt deze niet warm, ontlucht dan eerst de verwarming via de ontluchter aan de bovenzijde van uw radiator. Let op: tijdens het ontluchten de radiatorknop dichtdraaien!                                         

- Wordt de radiator niet warm, controleer dan of de radiatorknop wel openstaat.                                                            

- Blijft de radiator warm, controleer dan of de radiatorknop wel dichtstaat of dat er een raam boven de radiator openstaat.                                                                                                                                                                                               

Is het probleem dan nog niet verholpen, bel zelf naar de firma Breman: Tel: 0900-8212174.

Bij andere problemen. zoals bijv. : afbladderende verf op uw balkon of aan de buitenkant van voor- en balkondeur, overlast van tocht bij ramen en deuren, kunt u terecht bij Vestia. Via de website kunt u een reparatie aanvragen. Of u belt op maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur naar 088- 1242424

De “tip van de dag”.                                                                                                                                                                                              Heeft u het weleens meegemaakt, dat uw vuilniszak lekt? Hierdoor zit u met een vieze stinkende vuilnisbak. Erg vervelend om die dan schoon te moeten maken. En wanneer u dan met die lekkende zak naar de container loopt, laat u ongewild een smerig spoor na. De oplossing voor dit probleem: doe een krant (bijv. het gratis huis-aan-huisblad “Hart van Holland”) onderin de nog lege zak. Deze neemt gratis en voor niks vocht op. Dit werkt echt fantastisch! 

“Binnenschouw”.                                                                                                                                                                                                   Ieder jaar houden de bestuursleden van de V.O.O.H., samen met medewerkers van gemeente, politie, groenvoorziening en Vestia een “schouw”. Aan de hand van tips die we vanuit de diverse flats doorkrijgen en eigen observatie, lopen we door de wijk, om te kijken wat er verbeterd kan worden aan onze buurt. Eén van die zaken van het afgelopen jaar, was bijvoorbeeld de slechte staat van de verkeersdrempels. Deze zijn daarom nu vernieuwd. En zo zijn er meerdere zaken opgepakt. Dit jaar heeft het bestuur besloten ook een “binnenschouw” te houden met Vestia. Van tevoren hadden we de nodige punten verzameld, die we vervolgens zijn gaan bekijken. En ook hier is al het één en ander uit voortgekomen. Zo is adviesbureau : “Rader Advies” ingeschakeld om de buitenkant van de flats te inspecteren, inclusief galerijen en balkons. Op basis van die inspectie gaat Vestia onderhoudsplannen opstellen. Het bestuur gaat daarom naast de “buitenschouw”, ieder jaar een “binnenschouw” houden. Zo hopen we onze wijk steeds weer een beetje mooier te maken. 

Nieuwe liften in De Els en De Beuk.                                                                                                                                                             Op 5 september jl. is men begonnen met de installatie van nieuwe liften in De Els en in De Beuk. De werkzaamheden duren tot de kerst. Wij horen dat de werknemers die dit werk doen, netjes werken en dat ze vriendelijk zijn. Daar zijn wij als bestuur, erg blij mee. Wanneer de liften in de andere flats vervangen worden, is bij ons nog niet bekend.

Schone openbare ruimtes.                                                                                                                                                                                Met enige regelmaat horen wij dat er in de centrale hal, de lift en het trappenhuis van de flats, viezigheid ligt. Wij willen u daarom vragen om deze ruimtes schoon te houden. Valt er etenswaar of iets anders op de grond, wilt u het dan alstublieft oppakken en thuis in de prullenbak doen? En wanneer uw huisdier in de hal of in de lift plast, wilt u dit dan zelf meteen opruimen. Immers, uw huisdier is uw verantwoordelijkheid! (En als u heeft overgegeven in de lift, zouden uw buren helemaal blij zijn, wanneer u dat opruimt!)                                                                                                                                                      

Parkeeroverlast door voetbalsupporters bij De Linde en De Els.                                 

Het voetbalseizoen is weer begonnen. En daarmee kunnen de bewoners van De Linde en De Els (en mogelijk meerdere flats) weer overlast ervaren van de vele auto’s rondom hun flat op wedstrijddagen. De parkeerplaatsen zijn overvol en ook staan er auto’s op het gras en op andere onhandige plaatsen. Het bestuur is regelmatig bezig om de overlast tegen te gaan. Helaas heeft dit tot nu toe, nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom willen we nu iedere bewoner die last heeft van dat parkeergedrag, oproepen om dit (het liefst met foto’s die het probleem illustreren en uw redenen waarom u hier last van heeft) te melden bij de gemeente. Dit kan op 2 manieren:                                 

- U belt tijdens kantooruren naar (0180) 330 300.   Of                                                                                                                                                                 - U gaat naar de website van de gemeente Zuidplas.                                                                                                                                                              Hier klikt u op: MELDING DOORGEVEN. Daarna klikt u op de volgende pagina op: MELDING DOEN.                                                                               De rest wijst zich dan vanzelf. Wanneer u dit heeft gedaan, wilt u dat dan ook doorgeven aan ons? Dat kunt u doen via het contactformulier op onze website: vooh-nieuwerkerk.nl. Ook kunt u een briefje in de bus doen bij De Iep 40. Dan kunnen wij nagaan hoeveel klachten er zijn doorgegeven en of dat bij de gemeente effect heeft gehad. Hopelijk beseft de gemeente dan wel, dat er iets moet gebeuren.                                                                                                                            

 Het bestuur van de V.O.O.H.      

===============================================================================================

NIEUWSBRIEF 2016 

Terugkoppeling van de Thema-avond gehouden op 2 juni 2016

 Tijdens de avond zijn er een aantal vragen binnengekomen. Hieronder vind u de antwoorden die zijn gebaseerd op de toen geldende stand van zaken.

1.      Wat is het resultaat van het onderzoek naar de grote verschillen in stookkosten en welke maatregelen worden als gevolg hiervan genomen?

a)      De werkwijze en het resultaat van het onderzoek naar de grote verschillen in de stookkosten is uitgebreid aan de orde gekomen. Er is door het VOOH overleg geweest omtrent deze verschillen met Vestia en op basis van dat overleg is er geadviseerd aan de bewoners om nog even de rekening niet te betalen. (van aandringen was geen sprake!) De grote verschillen zijn allemaal door leden van het DB ter plaatse gecontroleerd en daarbij is geconstateerd dat de verschillen niet het gevolg waren van niet goed functionerende meters, of doorgifte van de standen naar ISTA. In overleg met betreffende bewoners is vast gesteld dat de hoge bijbetalingen het gevolg waren van stookgedrag. Ter voorkoming van herhaling hebben wij bij alle betreffende bewoners de standen genoteerd voor dit jaar en daarbij geadviseerd om bewuster om te gaan met de verwarmingsknop. Een aantal zaten ook nu alweer op hoge aantallen eenheden!

Let op er is niet verzuimd door Vestia om tijdige informatie te verstrekken omtrent de start van de individuele bemeting, maar deze brief was wellicht te vroeg verstuurd en ook enigszins onduidelijk. Mede daardoor én door het feit dat er tussentijds (bij excessief hoge meetwaarden) geen melding is gedaan heeft Vestia doen besluiten om alle overschrijdingen boven het reguliere voorschotbedrag kwijt te schelden aan de 4 bewuste flats: Wilg, Esdoorn, Populier en Beuk. Naast bovenstaande wordt ook gewerkt aan toegang tot de meetgegevens via een APP zodat een ieder die hierin is geïnteresseerd kan inloggen en zijn of haar gegevens kan nakijken of na laten kijken door eventuele familie.

2.      Wat is de reden dat aan huurders geen leveringsovereenkomst is voorgelegd c.q. met de huurders is afgesloten?

b)     Er is eind 2015 een leveringsovereenkomst opgesteld door Vestia en Woonbond. Inmiddels is deze voorgelegd aan LHV. Na afstemming gaat Vestia de leveringsovereenkomst afsluiten met de huurders

3.      Is de besparing van tot wel 20% voor de onderhavige installaties van de flats onderzocht, welk percentage is daarbij reëel gehaald en beantwoordt dit aan de verwachtingen?

c)      Bij een groot aantal bewoners is inderdaad een besparing op de stookkosten gerealiseerd van 30% tussen een jaar vóór de individuele afrekening en erná! Na de individuele afrekening zien we over het algemeen het verbruik tussen 15% en 20% dalen. Dit blijft natuurlijk altijd afhankelijk van het individuele stookgedrag van de huurders.

4.      Waarom is het plaatsen van Gigajoule meters in de verwarmingsinstallaties van de flats achterwege gebleven?

d)     Volgens de Warmtewet mag naast een afrekening op basis van Gigajoule-meters ook gebruik gemaakt worden van andere kostenverdeelsystemen, zoals doorstroommeters en verdampingsmeters en andere verdeelmethodes. De Warmtewet geeft momenteel nog geen verplichting om een Gj-meter achter de ketel te plaatsen. Bij de omrekening van m3 gas naar Gigajoules maakt Vestia gebruik van het rendement van de ketel. Bij een lager rendement betekent dit dat er hogere kosten voor rekening van Vestia komen.

5.      Is verhuurder Vestia van plan iets aan de mechanische afzuiging te gaan doen?

e)     Het onderwerp van de mechanische afzuiging wordt separaat besproken met Vestia door het Dagelijks Bestuur van de V.O.O.H. Dit staat ook op de agenda van het duurzaamheid overleg.

6.      Hoe wordt vermindering van het woongenot door het niet meer kunnen plaatsen van meubilair voor de radiator, of door het niet kunnen plaatsen van een radiatoromkasting, in financiële zin gecompenseerd?

f)      Het is volstrekt onjuist dat een bewoner in sommige opzichten zijn woonbehoeften moet aanpassen en daardoor een vermindering van het woongenot ervaart. In sommige gevallen is het bekend dat een bewoner een zeer laag verbruik heeft (ca 1900 eenheden) en toch een bank voor de radiator heeft staan, dus de invloed van een bank vóór de radiator valt te betwijfelen. Een volledig ingepakte radiator door een omkasting zal minder warmte afgeven aan de ruimte, dit is niet verandert door de warmtewet. Dit is een persoonlijke keuze van de bewoner.

7.      Hoe wordt het verschijnsel van ‘warme’ woningen en ‘koude’ woningen gecompenseerd voor mensen die de hele dag afwezig zijn?

g)     Alle radiatoren 24 uur per dag open zetten is een zeer bedenkelijke situatie! Diegene zal inderdaad rekening moeten houden met zeer hoge stookkosten. Het gaat erg ver om dit te compenseren. Dan zou een gezin dat de hele dag afwezig is door school en werk moeten betalen voor de buren die de hele dag thuis zijn. Bij rijtjes woningen (tussenwoningen) is hiervan ook geen sprake!

8.      Is verhuurder Vestia bereid een nader onderzoek in te stellen naar de correctheid van alle toegepaste energie labels en bij afwijking de compensaties hiervoor aan te passen?

h)     De vraag omtrent de labels is al in een eerder stadium aan Vestia voorgelegd. De reductie op de afrekening van de stookkosten staat los van het woning label. De reductie op de eindafrekening varieert van 0% tot 25% afhankelijk van de ligging van de woning in het complex. Door V.O.O.H. zal aan Vestia een onderbouwing gevraagd worden voor deze reductie.

9.      Kan Vestia aangeven om welke posten het gaat bij de servicekosten die huurders nog kunnen aanpassen in hun voorschotbedrag en welke posten met het LHV reeds definitief zijn vastgelegd?

i)       De afrekenmethode die nu is toegepast is in overleg met het LHV gedaan en heeft hun goedkeuring.

10.  Waarop baseert Vestia de beslissing om, in tegenstelling tot met de LHV gemaakte afspraken, toch in de flats (Beuk, Popelier, Esdoorn en Wilg) individuele afrekening van stookkosten toe te passen?

j)       Dit is conform de huidige warmtewet uitgevoerd, zie ook antwoord bij vraag 1, er is vooraf aan de bewoners van de 4 flats via een brief duidelijk gemaakt dat gestart zou gaan worden met de individuele afrekening.

Naar aanleiding van de warmtewet (wijzigingen) en het overleg met LHV is besloten om plaatsing van de meters op te schorten, tenzij het vervanging betreft.

Tot slot nog antwoord op een aantal vragen die via de mail zijn ontvangen:

·        Op de derde en op de 6 e etage zitten technisch noodzakelijke expansiebochten in de stijgleidingen van de verwarming. Dit heeft enerzijds een geringe (extra) warmteafgifte maar anderzijds ook een accepteren van deze onfraaie expansiebochten. Dit is een technisch aspect en doet niets af aan de betrouwbaarheid van de installatie.

·        Tijdens de Thema avond op 2 juni 2016 is door een aantal bewoners aangegeven dat zij ervaren dat de radiator niet geheel warm wordt, maar een deel koud blijft, ook werd aangegeven dat de ruimte niet op 21 graden te krijgen is ondanks dat de thermostaatknop op 5 staat. Deze punten kunnen door de bewoners zelf doorgegeven worden aan de storingsdienst van Vestia op het bekende telefoonnummer. De monteur zal dan uitzoeken of het aan de thermostaatknop ligt, of aan het afhangen van de radiator of een defect in de radiator zelf zit en hierop actie nemen.

·        Twijfels omtrent de kwaliteit van de leidingen, die volgens enkele bewoners na 40 jaar “slijtage” zouden hebben, hebben enkele bewoners doen aangeven dat artikel 8a, lid 6 van de warmtewet individuele bewoners in de gelegenheid stelt om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. Men stelt daarbij dat de kosten hiervan voor rekening van de verhuurder zouden zijn. Dit artikel gaat echter over de mate waarin de kostenverdeelsystematiek voor de verbruiker of verbruikers.  Dit artikel heeft niets met de technische staat van een installatie te maken.

Artikel 7 geeft de mogelijkheid om de werking van de warmtekostenverdeel meters te laten controleren door een voor verbruiker en leverancier c.q. verhuurder aanvaardbare deskundige. De toedeling van de kosten van dit onderzoek tussen verbruikers en leverancier c.q. verhuurder vindt plaats op basis van de conclusie van het onderzoek.

V.O.O.H. Nieuwerkerk 

==========================================================

 Wist u dat…………………………….:

-    de leefbaarheid nog groter wordt als we met z’n allen de zakken met plastic afval de avond vóór de ophaaldag buiten hangen?

-    de ophaaldatums vermeld staan op de afvalkalender in de mededelingenkast?

-    we het hinderlijke geluid van de drempels kwijt zijn nadat ze opnieuw zijn bestraat?

-    dit een resultaat is van de schouw in december 2015?

-    de plantjes van de Gemeente Zuidplas pas geplant kunnen worden als het beter weer wordt? (kan volgens de weervrouw nog even duren)

-    er een onderzoek wordt gedaan naar het parkeerprobleem door voetbalsupporters en muziekschoolbezoekers?

-    we daarna weer verder kunnen gaan met onze actie! (wordt vervolgd)

-    u voor slechts € 3,50 per jaar lid bent van onze VOOH? Aanmelden bij het Dagelijks Bestuur!

-    wij regelmatig nieuwe informatie op onze website zetten, blijf dus kijken! ……………….:


=========================================

April 2016

Weer een puntje weggewerkt van de Schouwlijst!

Medewerkers hard aan het werk om de hinderlijke plateau's (met losliggende en rammelende tegels) van nieuwe bestrating voorzien. Resultaat van een succesvolle Schouw in december 2015!

==========================================

BERICHT  VAN  DE  V.O.O.H.  EN  VESTIA VOOR  ALLE  BEWONERS  !

 Wanneer u uw afrekening van de verwarmingskosten over 2015 heeft ontvangen (zo niet, dan kunt u deze binnen enkele weken verwachten) en u moet bijbetalen voor 15 april 2016, bij deze ons uitdrukkelijk advies:

BETAAL  DEZE  NOG  NIET !

Er is namelijk bij een aantal huishoudens een erg opvallende en afwijkende afrekening ontvangen, in vergelijking met die van 2014.                          

Bijvoorbeeld: iemand die vorig jaar zo’n € 200,- terug kreeg, moet nu ongeveer € 1000,- bijbetalen.

Wij, als Dagelijks Bestuur van de V.O.O.H., gaan met alle bij ons bekende “vreemde en opvallende afrekeningen” aan de slag, samen met Ista en Vestia. Zo hopen wij boven tafel te krijgen, wat hiervan de oorzaken kunnen zijn. Bovendien is er de hoop, die afrekeningen recht te kunnen trekken.

Mocht u ook een opvallende afrekening hebben ontvangen, geef dit dan door aan één van de leden van het Dagelijks Bestuur. 

Wij zijn te bereiken via het contactformulier op onze nieuwe website: vooh-nieuwerkerk.nl

Natuurlijk kunt u één van ons ook bellen. Onze telefoonnummers hangen in de vitrine in de centrale hal.

De leden van het D.B. van de V.O.O.H.:

       

Ellen Vogelzang, Margreet Slofstra, Hans Rooimans, Marcel Roozendaal, Cor van Hoeven, Leen Habicht, Magda Habicht