VOOH-Nieuwerkerk aan den IJssel

Voor en door bewoners

  

 

UITNODIGING

 Het bestuur van de Vereniging Overkoepelend Orgaan Hoogbouwflats (VOOH)

nodigt alle bewoners uit voor de Algemene Ledenvergadering op

donderdag 17 oktober 2019

Aanvang 20.00 uur

 Hervormd Kerkelijk Centrum

J.A. Beijerinckstraat 53

Nieuwerkerk aan den IJssel

     U kunt ook lid worden van het VOOH voor slechts € 3,50 per jaar!

 

 AGENDA voor de Algemene Leden Vergadering op 17-10-2019

 1. Opening en verwelkoming gasten

 2. Vaststellen van de agenda

 3. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 16 mei 2019 (deze      liggen bij de ingang van de zaal voor u klaar)

 4. De gasten aan het woord:

 Wethouder Jan Hordijk vertelt over de stand van zaken rond de verkoop van onze flats en andere zaken over bijvoorbeeld huisvesting en ruimtelijke ontwikkeling.

Vestia geeft antwoord op de vragen uit de vorige Algemene Leden Vergadering

                 PAUZE        

 5. Gelegenheid voor vragen

6. Sluiting 


================================================================================

Nieuwsbrief, oktober 2018

Beste bewoners van de Bomenwijk,
Er is de laatste maanden veel gebeurd tussen de VOOH en de bewoners die wij vertegenwoordigen enerzijds en Vestia anderzijds. In deze nieuwsbrief leest u in het kort de ontwikkelingen van de afgelopen tijd.
De voorgeschiedenis Op de website van de verhuurder van onze woningen: Vestia, staat een mooie doelstelling: We streven naar tevreden huurders door te zorgen voor goede woningen en een goede dienstverlening. Het bestuur van de V.O.O.H. is constant en op vele manieren bezig, om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Helaas bemerkten wij én vele bewoners met ons, dat het Vestia niet lukte om achterstallig onderhoud (bijv. het schilder- en kitwerk en de asbestsanering op de onderste etages, onderzoek naar en aanpak van schimmel in de lifttorens enz.) en de nodige problemen op te lossen (zoals de vele liftstoringen, gladheid op de bruggen tussen galerij en lifttoren, slechte communicatie van Vestia naar ons als bewoners, woningen waar de temperatuur niet hoger komt dan 17⁰C, enz.). Tijdens de ALV van 14 mei 2018 zijn deze en andere dringende zaken nog eens op een rij gezet, met daarbij het verzoek aan Vestia om hier binnen 4 weken een bevredigende reactie op te geven. Dat zou mogelijk moeten zijn, omdat alles al sinds lange tijd bekend zijn bij Vestia. Helaas heeft het bestuur geen reactie ontvangen binnen de gestelde termijn. Vandaar dat wij u op 26 juni ’18 hebben opgeroepen om bezwaar aan te tekenen tegen Vestia’s voorstel voor een huurverhoging. Er kwamen 153 bezwaarschriften bij ons binnen, die het VOOH gezamenlijk bij Vestia heeft ingediend. In juli ’18 hebben 52 huishoudens hun bezwaarschrift ingetrokken (om kosten te voorkomen), maar 101 huishoudens (waaronder alle 7 leden van het dagelijks bestuur van de VOOH) gaan verder met hun bezwaar. Deze worden nu beoordeeld door de Huurcommissie. Het resultaat hiervan is nog niet bekend. Wel heeft Vestia inmiddels een brief gestuurd naar u, als bewoner van de Bomenwijk. Hierin heeft u kunnen lezen, dat zij onze gebrekkige woonsituatie serieus nemen en dat zij samen met de VOOH hier aan willen werken.
Overleg Vestia en het bestuur van de VOOH op 26 september ’18 Een zware delegatie van vijf man namens Vestia en het dagelijks bestuur van de VOOH waren bij dit overleg aanwezig. Alle zaken zoals die in ons bezwaarschrift stonden zijn besproken. De belangrijkste punten hebben we hier voor u op een rij gezet.
Tijdelijk andere wijkbeheerder voor de Bomenwijk Onze vaste wijkbeheerder, Fred de Groot, is door Vestia tijdelijk naar een ander werkgebied gestuurd. Hij wordt vervangen door John Boltjes tot ± januari 2019. Zijn contactgegevens vindt u in de vitrine in de hal van uw flat.
Asbestsanering en schilderwerkzaamheden In de brief van Vestia heeft u kunnen lezen dat deze sanering en het schilder- en kitwerk op de onderste etages aan de balkonzijde van alle flats vanaf 2020 wordt opgepakt. Dat dat nu niet gebeurt komt doordat de begroting voor 2019 al is ingediend en dus is er voor dat jaar geen mogelijkheid meer om dat aan de begroting toe te voegen. Het asbest levert overigens geen gevaar op voor uw gezondheid zolang u er geen gaten in gaat boren. Volgend jaar zal het bestuur van de VOOH Vestia eraan herinneren dat het dan wel in de begroting zal worden opgenomen.
Liften In 2019 komen er nieuwe liften in de Populier en vanaf 2020 komen er nieuwe liften in de Iep, de Esdoorn en de Wilg. Nu er een nieuw liftservicebedrijf is aangesteld in onze flats, heeft Vestia goede hoop dat er minder storingen zullen zijn. De VOOH en Vestia hebben afgesproken dat we gedurende 2 maanden alle storingen gaan bijhouden. Onze vraag aan u is dus: “Wilt u a.u.b. in november en december een eventuele liftstoring doorgeven aan de VOOH? Natuurlijk nadat u dit hebt doorgegeven aan Premium”. U kunt dit mailen naar m.slofstra@kpnplanet.nl (o.v.v. datum, welke lift en wat
voor storing het is) of u geeft het door aan iemand van uw flatcommissie. Zij melden dit dan voor u bij het bestuur.
Gladde vloeren, op de bruggen van alle flats en op de galerijen van de Wilg en de Esdoorn Vestia heeft advies ingewonnen bij een onafhankelijk (lees: onpartijdig) bureau, hoe de gladde galerijvloeren ruwer gemaakt kunnen worden. Dit omdat de huidige vloeren bij neerslag zo glad zijn dat bewoners er op uit kunnen glijden. Er is afgesproken dat één bestuurslid van de VOOH samen met de vastgoedmanager van planmatig onderhoud van Vestia dit proces gaat volgen.
Ketelproblematiek In sommige woningen moet er veel gestookt worden. Ondanks dat blijft de temperatuur te laag. De hoofdketels in uw flat hebben te weinig capaciteit. Vestia wil dit nu gaan meten, vastleggen en bewijzen tijdens het stookseizoen. Om dit gedegen aan te pakken vragen wij bewoners van de 7e, 8e en 9e etage (van de Wilg, Esdoorn, Iep, Populier, Beuk, Linde) en de 5e en 6e etage (van de Meidoorn en Els) of zij mee willen doen aan een proef om de huistemperatuur te meten. We streven ernaar dat er van elke genoemde etage één huishouden mee gaat doen aan deze proef. Wanneer u dat wilt, dan kunt u dat mailen naar: m.slofstra@kpnplanet.nl (met vermelding van uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) of u geeft het door aan iemand van eigen flatcommissie.
Dienstverlening Vestia erkent dat de communicatie naar ons als bewoners beter kan. Daarom gaan zij vaker met het bestuur van de VOOH in gesprek. Het bestuur heeft op 7 juni 2018 ook een overleg gehad met de manager van het klantencontactcentrum van Vestia. Dit contactcentrum krijgt gemiddeld 7000 telefoontjes en dus is het voor Vestia onmogelijk om elke klacht tot het eind te volgen om te zien of het probleem is opgelost. Dit doen zij wel steekproefsgewijs bij een aantal van de klachten. Ook geven zij ons de tip om (indien mogelijk) op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur te bellen wanneer u een klacht of reparatieverzoek indient. ’s Avonds en in het weekend wordt u nl. geholpen door een nooddienst, die alleen de hoogstnodige informatie heeft.
Schoonmaak openbare ruimtes Wij hebben vernomen dat veel bewoners ontevreden zijn over de resultaten van de schoonmaak door de fa. Mommers en over het feit dat de schoonmakers soms tijdenlang bellen en praten zonder te poetsen. Dit laatste is overigens niet nadelig voor ons, omdat zij niet per uur betaald worden maar voor het werk wat gedaan moet worden. Dus of ze nou 5 uur aanwezig zijn (waarbij ze niet constant werken) of 3 uur (waarbij ze wel constant werken), de schoonmakers doen in beide gevallen evenveel en ze krijgen voor beide hetzelfde loon. Verder zullen leden van alle flatcommissies de mogelijkheid krijgen om een keer mee te lopen tijdens de schoonmaak om de nieuwe schoonmaakmethode te zien. De fa. Mommers is ervan overtuigd dat met deze nieuwe methode de openbare ruimtes schoner worden dan dat het eerder het geval was.
Ratten Door meerdere mensen zijn er ratten gezien in onze wijk. De gemeente Zuidplas bestrijdt ze (al sinds lange tijd) buiten. Ziet u een rat in uw flat, wilt u dit dan doorgeven aan de wijkbeheerder via: tel. 088-1242814. Wat moet u doen om te voorkomen dat er ratten in onze wijk zijn: zet geen vuilniszakken op de galerij (ook niet voor een uurtje) of in uw berging, gooi geen etenswaren uit uw flat en hang het plastic afval pas de avond voor het door de gemeente wordt opgehaald buiten.
Algemene ledenvergadering Op dinsdag 30 okt. a.s. bent u van harte welkom op de ALV in het Hervormd kerkelijk centrum. We starten dan om 20.00 uur. U kunt dan o.a. vragen stellen naar aanleiding van deze nieuwsbrief. Namens Vestia zal in ieder geval Dennis Salamat aanwezig zijn. Onder voorbehoud zal ook Vluchtelingenwerk de vergadering bijwonen om ons informatie te geven over vluchtelingen en over statushouders die in onze wijk wonen.
Het dagelijks bestuur van de VOOH


==================================================================================================

                          Verslag rommelmarkt, 30 juni 2018                                      

op het grasveld tussen de Esdoorn en de Iep

Vorig jaar was er een bewoonster uit de Esdoorn die zich afvroeg of er niet een rommelmarktje gehouden kon worden in de beide hallen van de flat. Gewoon zomaar wat van de spulletjes zien te verkopen die je zelf niet meer hoeft te hebben, wat tafels neerzetten en wat koffie om te verkopen en “klaar is Kees”

 

Nadat wij als flatcommissie hier even over gebrainstormd hadden, kwamen we op het idee om het achter de Esdoorn te houden, gewoon lekker buiten.

Alleen de Esdoornbewoners konden dan mee doen. Het kwam allemaal op gang door middel van het aanvragen van een vergunning bij onze gemeente. Er werd een hele tijd hard gewerkt was door de mannen van de commissie (het sjouwwerk) en de vrouwen (aardappels schillen), want dachten we, als je het doet dan moet je het ook goed doen. Dus moeten er ook frites en andere snacks gebakken worden, dranken besteld… en zo kwam het dat “die ene vraag van die dame” wat groter werd dan we eerst dachten. Behalve de wind en de stortbui die ’s middags roet in het eten gooiden, was alles erg fijn en geslaagd. Tot zover de achtergrond van het ontstaan van de rommelmarkt.

 

Dit jaar wilden we het groter opzetten, omdat daar vorig jaar al naar gevraagd werd door mensen die niet in de Esdoorn wonen. Na maanden van voorbereiden en plannen maken, draaiboeken schrijven, standplaatsen uitmeten, vergunning aanvragen, EHBO en beveiliging regelen, werden er kramen gehuurd en het geld van de reserveringen geïnd, nadat er huis aan huis brieven met een inschrijfformulier eraan in alle brievenbussen gestopt waren. Daarna stroomden de aanvragen binnen. Er werden boodschappen ingeslagen, kilo’s patataardappelen aangeschaft, een toiletwagen geregeld… Er kwam zoveel werk op ons af, al gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen, dat de mannen van de flatcommissie het leeuwendeel hebben gedaan. Maar vergeet vooral ook de dames niet die de aardappelen hebben zitten schillen op de vrijdag ervoor.

 

Wij hebben steun gekregen van St. Evenement, er was muziek gemaakt door Mas, iemand waar ik ook radio mee maak. Ik wil eigenlijk geen namen noemen, maar deze keer ontkom ik er niet aan. Onze commissie heeft ook hulp gekregen van Marianne (die niet in ons dorp woont), Liane van St. Evenement voor de EHBO en Charles uit onze flat voor de beveiliging. De politie kwam af en toe ook eens kijken en gelukkig bevonden zij alles in orde.

Op 29 juni, de vrijdag voor het grote gebeuren, waren de kanjers van mannen al vanaf half zeven beneden om van alles op te bouwen. In de nacht van vrijdag op zaterdag was er bewaking door onze mannen. Twee aan twee hebben zij ervoor gezorgd dat alles in orde bleef, er stond al zoveel klaar. Dat konden en mochten we niet onbeheerd laten. Tot aan de andere dag (na de markt) tot half twaalf ’s avonds zijn ze in touw geweest, want alles moest echt voor de zondag weer “spik en span“ zijn

 

De markt zelf was een groot succes! Terwijl het vorig jaar begon te regenen, was het dit jaar zelfs te heet. Maar toch schijnt er goed verkocht te zijn door de kraamhuurders. De muziek was niet al te hard. Alleen het laatste kwartiertje mocht het geluid even hard nadat daar om werd gevraagd. Het leuke was ook, dat er veel mensen van buiten de Bomenwijk een kraam hadden gehuurd. En wij als commissie dachten: “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”

 

Het was allemaal zo grandioos! Het zou te lang duren als ik echt alle dingen zou moeten benoemen. Dat is niet te doen. Ik wil alleen nog zeggen dat ik zo trots ben als een hond met twee staarten op mijn medecommissieleden, de mensen die er waren als bezoekers, de kraamhuurders, de mensen van de catering, de mannen die het sjouwwerk deden, woorden zijn niet genoeg, dus wil ik het hierbij laten

Het is voor herhaling vatbaar en ik bedank ook Ronald Kanselaar voor het maken van de foto’s .

 Door; Dinie Visschers-de Wit, Voorzitter van flatcie de Esdoorn

Nota bene: ik noem de fotograaf wel met zijn achternaam erbij omdat bronvermelding hier van toepassing is 

================================================================================================================  

Nieuwsbrief, augustus 2017

Uw afvalpas opent nu 4 ondergrondse containers in plaats van 2.

Kent u dit? U gaat met een volle vuilniszak naar de ondergrondse afvalcontainer naast uw flat. En dan… gaat de klep van de container niet open door een storing, of omdat de container vol is. Wij, van de VOOH, dachten dat het handig zou zijn, wanneer uw afvalpas meerdere containers kan openen. U hoeft dan bij een storing niet met uw afval terug naar huis te gaan, maar u loopt even door naar twee andere containers. Wij zijn dan ook erg blij, dat de gemeente Zuidplas gehoor heeft gegeven aan ons verzoek om de afvalpas uit te breiden. En inmiddels is dat ook al toegepast! U hoeft hier dus zelf niets meer voor te doen! Dus vanaf nu kunt u uw afval bij een storing ook op een andere plek kwijt. Hieronder leest u waar u voortaan uw volle vuilniszak kunt storten.

-De bewoners van De Wilg: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2 containers bij De Meidoorn.                                                                                     -De bewoners van De Meidoorn: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2 containers bij De Wilg.                                                                                    -De bewoners van De Esdoorn: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2  containers bij De Iep.                                                                                       -De bewoners van De Iep: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2 containers bij De Esdoorn.                                                                                         -De bewoners van De Populier: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2 containers bij De Beuk.                                                                                     -De bewoners van De Beuk: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2 containers bij De Populier.                                                                                      -De bewoners van De Els: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2 containers bij De Linde.                                                                                            -De bewoners van De Linde: de 2 containers naast uw eigen flat èn de 2 containers bij De Els. 

Wel vragen wij u uiteraard nog steeds, om een eventuele storing telefonisch door te blijven geven aan de gemeente. Het nummer hiervoor is: 0180-330300.

Parkeerplaatsen in onze wijk.

Al geruime tijd is er sprake van een toenemende parkeerdruk in onze wijk. Algemeen is te zien dat er meer auto’s geparkeerd worden in onze wijk, in vergelijking tot bijvoorbeeld vijf jaar geleden. De aantrekkende economie en een veranderende samenstelling van de bewoners zijn daarvan mogelijke oorzaken. Ook is het, vaak tijdelijk, extra druk bij De Linde en De Els wanneer er een evenement plaatsvindt op de naastgelegen sportvelden. Hetzelfde gaat op voor De Wilg en De Meidoorn, met als oorzaak: bezoekers van het lesgebouw van Moz-Art en bewoners van de Essen die hun auto’s in onze wijk parkeren. Daarom is dit onderwerp  regelmatig door het bestuur van de VOOH besproken met de mensen van Moz-Art, voetbalvereniging Nieuwerkerk, gemeente Zuidplas, politie en Vestia. Dat leverde tot nu toe kleine, maar wel belangrijke, aanpassingen op, zoals bijvoorbeeld ons advies aan bezoekers van Moz-Art om langs de Spoorlaan te parkeren. Door het parkeren in onze wijk regelmatig met alle betrokken instanties te bespreken, is er algemeen het gevoel ontstaan dat er misschien grotere maatregelen genomen moeten worden. Hoe dat er uiteindelijk uit zal gaan zien, zal de tijd leren. Wij, als bestuur van de VOOH, vinden de leefbaarheid in onze wijk het belangrijkste uitgangspunt. Maar wat is leefbaarheid… Voor de ene bewoner is het belangrijk om zijn of haar auto zo dicht mogelijk bij huis te kunnen parkeren en voor een andere bewoner is het essentieel dat er zoveel mogelijk groen in de wijk aanwezig is. En omdat het bestuur van de VOOH alle bewoners van De Bomenwijk vertegenwoordigt, nemen wij dan ook geen stelling in deze zaak. Er zijn simpelweg te veel verschillende meningen over de parkeervoorzieningen in onze wijk. Wij volgen daarom alleen het proces, dat leidt tot het uiteindelijke besluit en er op toe dat dit proces democratisch verloopt. Dus, wanneer er een openbare bijeenkomst is hangen wij, zoals we eerder ook hebben gedaan, een brief in de mededelingenkast van uw flats om u hiervan op de hoogte te brengen. Het maken van de plannen ligt dus bij de gemeenteraad. Mochten er in de toekomst spreekavonden en openbare zittingen van de gemeenteraad zijn over dit onderwerp, dan informeren wij u hierover opnieuw via de mededelingenkast in de hal van uw flat of via een nieuwsbrief. U kunt dan zelf beslissen of u naar zo’n bijeenkomst gaat. Houdt u dus de mededelingenkast en brievenbus in de gaten, dan volgen wij het gehele proces voor u.

Wat u kunt doen om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

Gelukkig houdt de overgrote meerderheid van u, onze wijk netjes en leefbaar. Voor de rest zetten wij nog even deze vanzelfsprekende leefregels op een rijtje:

r de rest zetten wij nog even deze vanzelfsprekende leefregels op een rijtje:

Ø Heeft u brood, aardappelen of andere etensresten over, wilt u dit dan alstublieft niet vanaf uw balkon of galerij naar beneden gooien? Dit geeft nl. stankoverlast en het trekt ratten en muizen aan. Oud brood kunt u bij het water langs het spoor aan de vogels voeren. Van restjes rijst of groente kunt u bijvoorbeeld een heerlijk soepje maken.                                                                                                                                                                                   De grond rondom uw flat is géén vuilnisbak.

Ø De mensen van het soms afval aan tussen de bosjes rondom de flats. Zij moeten dan andermans vuil opruimen om onze wijk netjes te houden. Wilt u daarom alstublieft geen vuilnis uit uw flat gooien?                                                                                                                                                                    De ruimte rondom uw flat is géén vuilnisbak.

Ø Wilt u alstublieft geen peuken vanaf uw balkon of galerij naar beneden gooien?                                                                                                                 De grond rondom uw flat is géén asbak.

Ø Houdt u het deel van de galerij voor uw huis schoon en vrij van obstakels?                                                             Uw buren zullen daar blij mee zijn.  

Dank u wel voor uw medewerking!                                                

 Reparaties aan uw woning.

Regelmatig krijgen wij als bestuur, vragen over de staat van uw woning. Enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: afbladderende verf op uw balkon of aan de buitenzijde van de voordeur en/of de balkondeuren, een haperende stortbak van uw wc, een luchtstroom die hoorbaar is vanuit de lichtknop in uw toiletruimte, enzovoort. Dit zijn allemaal zaken die u zelf moet regelen bij Vestia. Hiervoor dient u een reparatieverzoek in via de website van Vestia, of u belt tijdens kantooruren (behalve op vrijdagmiddag) naar 088 124 24 24. 

Eindafrekening stook- en servicekosten.

Onlangs is bij u, de eindafrekening van de stook- en servicekosten over 2016, in de bus gevallen. Mogelijk zijn u daarin zaken opgevallen, waardoor u denkt dat deze rekening niet klopt. Net zoals vorig jaar, wil het bestuur van de V.O.O.H. dat graag voor u uitzoeken.                                                               U kunt hiervan melding doen via het contactformulier op onze website: www.vooh-nieuwerkerk.nl, of via de brievenbus van uw voorzitter: Ellen Vogelzang, De Wilg 45. Wilt u dan duidelijk vermelden wat er volgens u mis is met de rekening (het liefst met een kopie daarvan) en waarom. Zet daarbij in ieder geval ook uw naam, adres en telefoonnummer. Wilt u dit a.u.b. vóór 1 september ’17 doen?  Wij nemen contact met u op wanneer wij alles hebben uitgezocht.                                                      

===============================================================================================

NIEUWSBRIEF, oktober 2016

Wat te doen aan problemen met verwarming, tochtende voordeur en meer…                                   Tijdens de informatieavond van 2 juni 2016 kregen wij te horen dat meerdere mensen problemen hadden met hun verwarming. Een paar voorbeelden daarvan zijn o.a.: de radiator wordt niet warm, de radiator is alleen warm aan de bovenkant (of alleen aan de onderkant), het is niet warm te krijgen in huis, of de verwarming gaat uit bij stand 3. Om deze zaken op te lossen, kunt u eerst zelf de volgende dingen doen:                                                                           

- Borrelt de radiator of wordt deze niet warm, ontlucht dan eerst de verwarming via de ontluchter aan de bovenzijde van uw radiator. Let op: tijdens het ontluchten de radiatorknop dichtdraaien!                                         

- Wordt de radiator niet warm, controleer dan of de radiatorknop wel openstaat.                                                            

- Blijft de radiator warm, controleer dan of de radiatorknop wel dichtstaat of dat er een raam boven de radiator openstaat.                                                                                                                                                                                               

Is het probleem dan nog niet verholpen, bel zelf naar de firma Breman: Tel: 0900-8212174.

Bij andere problemen. zoals bijv. : afbladderende verf op uw balkon of aan de buitenkant van voor- en balkondeur, overlast van tocht bij ramen en deuren, kunt u terecht bij Vestia. Via de website kunt u een reparatie aanvragen. Of u belt op maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur naar 088- 1242424

De “tip van de dag”.                                                                                                                                                                                              Heeft u het weleens meegemaakt, dat uw vuilniszak lekt? Hierdoor zit u met een vieze stinkende vuilnisbak. Erg vervelend om die dan schoon te moeten maken. En wanneer u dan met die lekkende zak naar de container loopt, laat u ongewild een smerig spoor na. De oplossing voor dit probleem: doe een krant (bijv. het gratis huis-aan-huisblad “Hart van Holland”) onderin de nog lege zak. Deze neemt gratis en voor niks vocht op. Dit werkt echt fantastisch! 

“Binnenschouw”.                                                                                                                                                                                                   Ieder jaar houden de bestuursleden van de V.O.O.H., samen met medewerkers van gemeente, politie, groenvoorziening en Vestia een “schouw”. Aan de hand van tips die we vanuit de diverse flats doorkrijgen en eigen observatie, lopen we door de wijk, om te kijken wat er verbeterd kan worden aan onze buurt. Eén van die zaken van het afgelopen jaar, was bijvoorbeeld de slechte staat van de verkeersdrempels. Deze zijn daarom nu vernieuwd. En zo zijn er meerdere zaken opgepakt. Dit jaar heeft het bestuur besloten ook een “binnenschouw” te houden met Vestia. Van tevoren hadden we de nodige punten verzameld, die we vervolgens zijn gaan bekijken. En ook hier is al het één en ander uit voortgekomen. Zo is adviesbureau : “Rader Advies” ingeschakeld om de buitenkant van de flats te inspecteren, inclusief galerijen en balkons. Op basis van die inspectie gaat Vestia onderhoudsplannen opstellen. Het bestuur gaat daarom naast de “buitenschouw”, ieder jaar een “binnenschouw” houden. Zo hopen we onze wijk steeds weer een beetje mooier te maken. 

Nieuwe liften in De Els en De Beuk.                                                                                                                                                             Op 5 september jl. is men begonnen met de installatie van nieuwe liften in De Els en in De Beuk. De werkzaamheden duren tot de kerst. Wij horen dat de werknemers die dit werk doen, netjes werken en dat ze vriendelijk zijn. Daar zijn wij als bestuur, erg blij mee. Wanneer de liften in de andere flats vervangen worden, is bij ons nog niet bekend.

Schone openbare ruimtes.                                                                                                                                                                                Met enige regelmaat horen wij dat er in de centrale hal, de lift en het trappenhuis van de flats, viezigheid ligt. Wij willen u daarom vragen om deze ruimtes schoon te houden. Valt er etenswaar of iets anders op de grond, wilt u het dan alstublieft oppakken en thuis in de prullenbak doen? En wanneer uw huisdier in de hal of in de lift plast, wilt u dit dan zelf meteen opruimen. Immers, uw huisdier is uw verantwoordelijkheid! (En als u heeft overgegeven in de lift, zouden uw buren helemaal blij zijn, wanneer u dat opruimt!)                                                                                                                                                      

Parkeeroverlast door voetbalsupporters bij De Linde en De Els.                                 

Het voetbalseizoen is weer begonnen. En daarmee kunnen de bewoners van De Linde en De Els (en mogelijk meerdere flats) weer overlast ervaren van de vele auto’s rondom hun flat op wedstrijddagen. De parkeerplaatsen zijn overvol en ook staan er auto’s op het gras en op andere onhandige plaatsen. Het bestuur is regelmatig bezig om de overlast tegen te gaan. Helaas heeft dit tot nu toe, nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom willen we nu iedere bewoner die last heeft van dat parkeergedrag, oproepen om dit (het liefst met foto’s die het probleem illustreren en uw redenen waarom u hier last van heeft) te melden bij de gemeente. Dit kan op 2 manieren:                                 

- U belt tijdens kantooruren naar (0180) 330 300.   Of                                                                                                                                                                 - U gaat naar de website van de gemeente Zuidplas.                                                                                                                                                              Hier klikt u op: MELDING DOORGEVEN. Daarna klikt u op de volgende pagina op: MELDING DOEN.                                                                               De rest wijst zich dan vanzelf. Wanneer u dit heeft gedaan, wilt u dat dan ook doorgeven aan ons? Dat kunt u doen via het contactformulier op onze website: vooh-nieuwerkerk.nl. Ook kunt u een briefje in de bus doen bij De Iep 40. Dan kunnen wij nagaan hoeveel klachten er zijn doorgegeven en of dat bij de gemeente effect heeft gehad. Hopelijk beseft de gemeente dan wel, dat er iets moet gebeuren.                                                                                                                            

 Het bestuur van de V.O.O.H.      

===============================================================================================

NIEUWSBRIEF 

Terugkoppeling van de Thema-avond gehouden op 2 juni 2016

 Tijdens de avond zijn er een aantal vragen binnengekomen. Hieronder vind u de antwoorden die zijn gebaseerd op de toen geldende stand van zaken.

1.      Wat is het resultaat van het onderzoek naar de grote verschillen in stookkosten en welke maatregelen worden als gevolg hiervan genomen?

a)      De werkwijze en het resultaat van het onderzoek naar de grote verschillen in de stookkosten is uitgebreid aan de orde gekomen. Er is door het VOOH overleg geweest omtrent deze verschillen met Vestia en op basis van dat overleg is er geadviseerd aan de bewoners om nog even de rekening niet te betalen. (van aandringen was geen sprake!) De grote verschillen zijn allemaal door leden van het DB ter plaatse gecontroleerd en daarbij is geconstateerd dat de verschillen niet het gevolg waren van niet goed functionerende meters, of doorgifte van de standen naar ISTA. In overleg met betreffende bewoners is vast gesteld dat de hoge bijbetalingen het gevolg waren van stookgedrag. Ter voorkoming van herhaling hebben wij bij alle betreffende bewoners de standen genoteerd voor dit jaar en daarbij geadviseerd om bewuster om te gaan met de verwarmingsknop. Een aantal zaten ook nu alweer op hoge aantallen eenheden!

Let op er is niet verzuimd door Vestia om tijdige informatie te verstrekken omtrent de start van de individuele bemeting, maar deze brief was wellicht te vroeg verstuurd en ook enigszins onduidelijk. Mede daardoor én door het feit dat er tussentijds (bij excessief hoge meetwaarden) geen melding is gedaan heeft Vestia doen besluiten om alle overschrijdingen boven het reguliere voorschotbedrag kwijt te schelden aan de 4 bewuste flats: Wilg, Esdoorn, Populier en Beuk. Naast bovenstaande wordt ook gewerkt aan toegang tot de meetgegevens via een APP zodat een ieder die hierin is geïnteresseerd kan inloggen en zijn of haar gegevens kan nakijken of na laten kijken door eventuele familie.

2.      Wat is de reden dat aan huurders geen leveringsovereenkomst is voorgelegd c.q. met de huurders is afgesloten?

b)     Er is eind 2015 een leveringsovereenkomst opgesteld door Vestia en Woonbond. Inmiddels is deze voorgelegd aan LHV. Na afstemming gaat Vestia de leveringsovereenkomst afsluiten met de huurders

3.      Is de besparing van tot wel 20% voor de onderhavige installaties van de flats onderzocht, welk percentage is daarbij reëel gehaald en beantwoordt dit aan de verwachtingen?

c)      Bij een groot aantal bewoners is inderdaad een besparing op de stookkosten gerealiseerd van 30% tussen een jaar vóór de individuele afrekening en erná! Na de individuele afrekening zien we over het algemeen het verbruik tussen 15% en 20% dalen. Dit blijft natuurlijk altijd afhankelijk van het individuele stookgedrag van de huurders.

4.      Waarom is het plaatsen van Gigajoule meters in de verwarmingsinstallaties van de flats achterwege gebleven?

d)     Volgens de Warmtewet mag naast een afrekening op basis van Gigajoule-meters ook gebruik gemaakt worden van andere kostenverdeelsystemen, zoals doorstroommeters en verdampingsmeters en andere verdeelmethodes. De Warmtewet geeft momenteel nog geen verplichting om een Gj-meter achter de ketel te plaatsen. Bij de omrekening van m3 gas naar Gigajoules maakt Vestia gebruik van het rendement van de ketel. Bij een lager rendement betekent dit dat er hogere kosten voor rekening van Vestia komen.

5.      Is verhuurder Vestia van plan iets aan de mechanische afzuiging te gaan doen?

e)     Het onderwerp van de mechanische afzuiging wordt separaat besproken met Vestia door het Dagelijks Bestuur van de V.O.O.H. Dit staat ook op de agenda van het duurzaamheid overleg.

6.      Hoe wordt vermindering van het woongenot door het niet meer kunnen plaatsen van meubilair voor de radiator, of door het niet kunnen plaatsen van een radiatoromkasting, in financiële zin gecompenseerd?

f)      Het is volstrekt onjuist dat een bewoner in sommige opzichten zijn woonbehoeften moet aanpassen en daardoor een vermindering van het woongenot ervaart. In sommige gevallen is het bekend dat een bewoner een zeer laag verbruik heeft (ca 1900 eenheden) en toch een bank voor de radiator heeft staan, dus de invloed van een bank vóór de radiator valt te betwijfelen. Een volledig ingepakte radiator door een omkasting zal minder warmte afgeven aan de ruimte, dit is niet verandert door de warmtewet. Dit is een persoonlijke keuze van de bewoner.

7.      Hoe wordt het verschijnsel van ‘warme’ woningen en ‘koude’ woningen gecompenseerd voor mensen die de hele dag afwezig zijn?

g)     Alle radiatoren 24 uur per dag open zetten is een zeer bedenkelijke situatie! Diegene zal inderdaad rekening moeten houden met zeer hoge stookkosten. Het gaat erg ver om dit te compenseren. Dan zou een gezin dat de hele dag afwezig is door school en werk moeten betalen voor de buren die de hele dag thuis zijn. Bij rijtjes woningen (tussenwoningen) is hiervan ook geen sprake!

8.      Is verhuurder Vestia bereid een nader onderzoek in te stellen naar de correctheid van alle toegepaste energie labels en bij afwijking de compensaties hiervoor aan te passen?

h)     De vraag omtrent de labels is al in een eerder stadium aan Vestia voorgelegd. De reductie op de afrekening van de stookkosten staat los van het woning label. De reductie op de eindafrekening varieert van 0% tot 25% afhankelijk van de ligging van de woning in het complex. Door V.O.O.H. zal aan Vestia een onderbouwing gevraagd worden voor deze reductie.

9.      Kan Vestia aangeven om welke posten het gaat bij de servicekosten die huurders nog kunnen aanpassen in hun voorschotbedrag en welke posten met het LHV reeds definitief zijn vastgelegd?

i)       De afrekenmethode die nu is toegepast is in overleg met het LHV gedaan en heeft hun goedkeuring.

10.  Waarop baseert Vestia de beslissing om, in tegenstelling tot met de LHV gemaakte afspraken, toch in de flats (Beuk, Popelier, Esdoorn en Wilg) individuele afrekening van stookkosten toe te passen?

j)       Dit is conform de huidige warmtewet uitgevoerd, zie ook antwoord bij vraag 1, er is vooraf aan de bewoners van de 4 flats via een brief duidelijk gemaakt dat gestart zou gaan worden met de individuele afrekening.

Naar aanleiding van de warmtewet (wijzigingen) en het overleg met LHV is besloten om plaatsing van de meters op te schorten, tenzij het vervanging betreft.

Tot slot nog antwoord op een aantal vragen die via de mail zijn ontvangen:

·        Op de derde en op de 6 e etage zitten technisch noodzakelijke expansiebochten in de stijgleidingen van de verwarming. Dit heeft enerzijds een geringe (extra) warmteafgifte maar anderzijds ook een accepteren van deze onfraaie expansiebochten. Dit is een technisch aspect en doet niets af aan de betrouwbaarheid van de installatie.

·        Tijdens de Thema avond op 2 juni 2016 is door een aantal bewoners aangegeven dat zij ervaren dat de radiator niet geheel warm wordt, maar een deel koud blijft, ook werd aangegeven dat de ruimte niet op 21 graden te krijgen is ondanks dat de thermostaatknop op 5 staat. Deze punten kunnen door de bewoners zelf doorgegeven worden aan de storingsdienst van Vestia op het bekende telefoonnummer. De monteur zal dan uitzoeken of het aan de thermostaatknop ligt, of aan het afhangen van de radiator of een defect in de radiator zelf zit en hierop actie nemen.

·        Twijfels omtrent de kwaliteit van de leidingen, die volgens enkele bewoners na 40 jaar “slijtage” zouden hebben, hebben enkele bewoners doen aangeven dat artikel 8a, lid 6 van de warmtewet individuele bewoners in de gelegenheid stelt om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. Men stelt daarbij dat de kosten hiervan voor rekening van de verhuurder zouden zijn. Dit artikel gaat echter over de mate waarin de kostenverdeelsystematiek voor de verbruiker of verbruikers.  Dit artikel heeft niets met de technische staat van een installatie te maken.

Artikel 7 geeft de mogelijkheid om de werking van de warmtekostenverdeel meters te laten controleren door een voor verbruiker en leverancier c.q. verhuurder aanvaardbare deskundige. De toedeling van de kosten van dit onderzoek tussen verbruikers en leverancier c.q. verhuurder vindt plaats op basis van de conclusie van het onderzoek.

V.O.O.H. Nieuwerkerk 

==========================================================

 Wist u dat…………………………….:

-    de leefbaarheid nog groter wordt als we met z’n allen de zakken met plastic afval de avond vóór de ophaaldag buiten hangen?

-    de ophaaldatums vermeld staan op de afvalkalender in de mededelingenkast?

-    we het hinderlijke geluid van de drempels kwijt zijn nadat ze opnieuw zijn bestraat?

-    dit een resultaat is van de schouw in december 2015?

-    de plantjes van de Gemeente Zuidplas pas geplant kunnen worden als het beter weer wordt? (kan volgens de weervrouw nog even duren)

-    er een onderzoek wordt gedaan naar het parkeerprobleem door voetbalsupporters en muziekschoolbezoekers?

-    we daarna weer verder kunnen gaan met onze actie! (wordt vervolgd)

-    u voor slechts € 3,50 per jaar lid bent van onze VOOH? Aanmelden bij het Dagelijks Bestuur!

-    wij regelmatig nieuwe informatie op onze website zetten, blijf dus kijken! ……………….:


=========================================

April 2016

Weer een puntje weggewerkt van de Schouwlijst!

Medewerkers hard aan het werk om de hinderlijke plateau's (met losliggende en rammelende tegels) van nieuwe bestrating voorzien. Resultaat van een succesvolle Schouw in december 2015!

==========================================

BERICHT  VAN  DE  V.O.O.H.  EN  VESTIA VOOR  ALLE  BEWONERS  !

 Wanneer u uw afrekening van de verwarmingskosten over 2015 heeft ontvangen (zo niet, dan kunt u deze binnen enkele weken verwachten) en u moet bijbetalen voor 15 april 2016, bij deze ons uitdrukkelijk advies:

BETAAL  DEZE  NOG  NIET !

Er is namelijk bij een aantal huishoudens een erg opvallende en afwijkende afrekening ontvangen, in vergelijking met die van 2014.                          

Bijvoorbeeld: iemand die vorig jaar zo’n € 200,- terug kreeg, moet nu ongeveer € 1000,- bijbetalen.

Wij, als Dagelijks Bestuur van de V.O.O.H., gaan met alle bij ons bekende “vreemde en opvallende afrekeningen” aan de slag, samen met Ista en Vestia. Zo hopen wij boven tafel te krijgen, wat hiervan de oorzaken kunnen zijn. Bovendien is er de hoop, die afrekeningen recht te kunnen trekken.

Mocht u ook een opvallende afrekening hebben ontvangen, geef dit dan door aan één van de leden van het Dagelijks Bestuur. 

Wij zijn te bereiken via het contactformulier op onze nieuwe website: vooh-nieuwerkerk.nl

Natuurlijk kunt u één van ons ook bellen. Onze telefoonnummers hangen in de vitrine in de centrale hal.

De leden van het D.B. van de V.O.O.H.:

       

Ellen Vogelzang, Margreet Slofstra, Hans Rooimans, Marcel Roozendaal, Cor van Hoeven, Leen Habicht, Magda Habicht